به نام اهوازی , soroush0611

به نام اهوازی

 خدایا!  کسی را که قسمت کس دیگریست، سر راهمان قرار نده ... تا شبهای دلتنگیش برای ما باشد و روزهای خوشش برای دیگری ...
به نام اهوازی , soroush0611

به نام اهوازی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت