س ح ر   , saharsashia

س ح ر

 تنها جاوید ماندگار عشق است.
س ح ر   , saharsashia

س ح ر

مطالب
س ح ر   , saharsashia
نمی شود که تو باشی
من عاشق تو نباشم
نمی شود که تو باشی
درست همین طور که هستی
و من هزاربار خوبتر از این باشم
و باز، هزاربار عاشق تو نباشم
نمی شود، می دانم
نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد.

نادر ابراهیمی
ادامه
99
س ح ر   , saharsashia
تو را می خواهم
برای پنجاه سالگی
شصت سالگی
هفتاد سالگی
تو را می خواهم برای خانه ای که تنهاییم
تو را می خواهم برای چای عصرانه
تلفن هایی که می زنند
و جواب نمی دهیم
تو را می خواهم
برای تنهایی
تو را می خواهم
وقتی باران است

برای راهپیمایی آهسته ی دوتایی
نیمکت های سراسر پارک های شهر
برای پنجره ی بسته
و وقتی سرما بیداد می کند
تو را می خواهم
برای پرسه زدن های شب عید
نشان کردن یک جفت ماهی قرمز
تو را می خواهم
برای صبح
برای ظهر
برای شب
برای همه ی عمر

نادر ابراهیمی
ادامه