نرم افزار اندروید کلوب
رضا تواضعی , rezatavazoie

رضا تواضعی

 محصور کردن ایران در مرزهای سیاسی و جغرافیای فعلی اش یک آفت بزرگ برای ملی گرایی ایرانی و به شدت در تضاد با مفاهیم بلند ایرانشهری است
رضا تواضعی , rezatavazoie

رضا تواضعی

مطالبدوستان 347