نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
رضا رضایی , reza37073

رضا رضایی

 تنها مقصود در زندگی عشق ورزیدن به یكدیگر است اگر از عهده این كار بر نمی آییم حداقل بكوشیم تا یكدیگر را نیازاریم
رضا رضایی , reza37073

رضا رضایی

مطالب
رضا رضایی , reza37073
مریض که می شوی
پرستار می شوم...
می آیم و می نشینم کنار تخت دلتنگی ات
موهایت را با دستانم نوازش می کنم
می روم و قرص "ماه" را برایت می آورم!
تب که می کنی
در حوض شب پاشویه ات می کنم
حوضی که همان قرص در آن است
و پتوی نم دار ابر را رویت می کشم
دستانت را در دستم می گیرم
و تا خود صبح برایت دعا می خوانم
غصه نخور نازنین من
تا خورشید سلامی دوباره کند
خوب شده ای ...
ادامه
99
رضا رضایی , reza37073
مریض که می شوی
پرستار می شوم...
می آیم و می نشینم کنار تخت دلتنگی ات
موهایت را با دستانم نوازش می کنم
می روم و قرص "ماه" را برایت می آورم!
تب که می کنی
در حوض شب پاشویه ات می کنم
حوضی که همان قرص در آن است
و پتوی نم دار ابر را رویت می کشم
دستانت را در دستم می گیرم
و تا خود صبح برایت دعا می خوانم
غصه نخور نازنین من
تا خورشید سلامی دوباره کند
خوب شده ای ...
ادامه
99
رضا رضایی , reza37073
مریض که می شوی
پرستار می شوم...
می آیم و می نشینم کنار تخت دلتنگی ات
موهایت را با دستانم نوازش می کنم
می روم و قرص "ماه" را برایت می آورم!
تب که می کنی
در حوض شب پاشویه ات می کنم
حوضی که همان قرص در آن است
و پتوی نم دار ابر را رویت می کشم
دستانت را در دستم می گیرم
و تا خود صبح برایت دعا می خوانم
غصه نخور نازنین من
تا خورشید سلامی دوباره کند
خوب شده ای ...
ادامه
99