پدرام صادقی , pedram2_2

پدرام صادقی

 بهترین درسها را درزمان سختی آموختم ودانستم صبور بودن یک ایمان‌ست وخویشتن داری یک عبادت فهمیدم ناکامی به معنی تأخیر است نه شکست
پدرام صادقی , pedram2_2

پدرام صادقی

مطالب تصاویر 13
پدرام صادقی , pedram2_2
نمیشود از همان اول رابطه بگوییم من اینگونه ام و از این برخورد خوشم نمی‌آید
نمیشود گفت لطفا آنگونه که من دوست دارم باش
در رابطه هایتان نرخ تعیین نکنید تا در دعواهایتان نرخ تعیین نشود ...
تا منت نگذارند من بخاطر تو آنگونه شده ام که نیستم ...
از همان اول رابطه معیار هایتان را بسنجید
ببینید او همانی هست که میخواهید ؟
او را برای وجود خودش ارزشمند بدانید و دوستش داشته باشید
نه آنی که خودتان میخواهید
هیچ لذتی بالاتر از این نیست که فردی را با تمام تنگ خلقی هایش، در اوقاتی که بی حوصله است، عصبانیست، کلافه است، حتی در لحظه ای مغرورترین فرد شناخته شده روی کره‌ی زمین باشد را برای همین خودش، خودِ واقعیش بخواهید
این دوست داشتن ها شرف دارند به آنهایی که دم به ساعت نقابی را از چهره بر میدارند و نقابی جدید را میزنند، غافل از این که نهایتاً زیر نقاب فردی تربیت میشود بی هیچ علاقه ای به آنی که جلوه میکند
بیایید آدم هارا از خودمان که نه، لااقل از خودشان بیزار نکنیم
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سارا گل , goldokhtars
جمعه 26 بهمن ، 00:41
عااالی
ادامه
پدرام صادقی , pedram2_2
نمیشود از همان اول رابطه بگوییم من اینگونه ام و از این برخورد خوشم نمی‌آید
نمیشود گفت لطفا آنگونه که من دوست دارم باش
در رابطه هایتان نرخ تعیین نکنید تا در دعواهایتان نرخ تعیین نشود ...
تا منت نگذارند من بخاطر تو آنگونه شده ام که نیستم ...
از همان اول رابطه معیار هایتان را بسنجید
ببینید او همانی هست که میخواهید ؟
او را برای وجود خودش ارزشمند بدانید و دوستش داشته باشید
نه آنی که خودتان میخواهید
هیچ لذتی بالاتر از این نیست که فردی را با تمام تنگ خلقی هایش، در اوقاتی که بی حوصله است، عصبانیست، کلافه است، حتی در لحظه ای مغرورترین فرد شناخته شده روی کره‌ی زمین باشد را برای همین خودش، خودِ واقعیش بخواهید
این دوست داشتن ها شرف دارند به آنهایی که دم به ساعت نقابی را از چهره بر میدارند و نقابی جدید را میزنند، غافل از این که نهایتاً زیر نقاب فردی تربیت میشود بی هیچ علاقه ای به آنی که جلوه میکند
بیایید آدم هارا از خودمان که نه، لااقل از خودشان بیزار نکنیم
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سارا گل , goldokhtars
جمعه 26 بهمن ، 00:41
عااالی
ادامه
پدرام صادقی , pedram2_2
نمیشود از همان اول رابطه بگوییم من اینگونه ام و از این برخورد خوشم نمی‌آید
نمیشود گفت لطفا آنگونه که من دوست دارم باش
در رابطه هایتان نرخ تعیین نکنید تا در دعواهایتان نرخ تعیین نشود ...
تا منت نگذارند من بخاطر تو آنگونه شده ام که نیستم ...
از همان اول رابطه معیار هایتان را بسنجید
ببینید او همانی هست که میخواهید ؟
او را برای وجود خودش ارزشمند بدانید و دوستش داشته باشید
نه آنی که خودتان میخواهید
هیچ لذتی بالاتر از این نیست که فردی را با تمام تنگ خلقی هایش، در اوقاتی که بی حوصله است، عصبانیست، کلافه است، حتی در لحظه ای مغرورترین فرد شناخته شده روی کره‌ی زمین باشد را برای همین خودش، خودِ واقعیش بخواهید
این دوست داشتن ها شرف دارند به آنهایی که دم به ساعت نقابی را از چهره بر میدارند و نقابی جدید را میزنند، غافل از این که نهایتاً زیر نقاب فردی تربیت میشود بی هیچ علاقه ای به آنی که جلوه میکند
بیایید آدم هارا از خودمان که نه، لااقل از خودشان بیزار نکنیم
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سارا گل , goldokhtars
جمعه 26 بهمن ، 00:41
عااالی
ادامه
پدرام صادقی , pedram2_2
نمیشود از همان اول رابطه بگوییم من اینگونه ام و از این برخورد خوشم نمی‌آید
نمیشود گفت لطفا آنگونه که من دوست دارم باش
در رابطه هایتان نرخ تعیین نکنید تا در دعواهایتان نرخ تعیین نشود ...
تا منت نگذارند من بخاطر تو آنگونه شده ام که نیستم ...
از همان اول رابطه معیار هایتان را بسنجید
ببینید او همانی هست که میخواهید ؟
او را برای وجود خودش ارزشمند بدانید و دوستش داشته باشید
نه آنی که خودتان میخواهید
هیچ لذتی بالاتر از این نیست که فردی را با تمام تنگ خلقی هایش، در اوقاتی که بی حوصله است، عصبانیست، کلافه است، حتی در لحظه ای مغرورترین فرد شناخته شده روی کره‌ی زمین باشد را برای همین خودش، خودِ واقعیش بخواهید
این دوست داشتن ها شرف دارند به آنهایی که دم به ساعت نقابی را از چهره بر میدارند و نقابی جدید را میزنند، غافل از این که نهایتاً زیر نقاب فردی تربیت میشود بی هیچ علاقه ای به آنی که جلوه میکند
بیایید آدم هارا از خودمان که نه، لااقل از خودشان بیزار نکنیم
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سارا گل , goldokhtars
جمعه 26 بهمن ، 00:41
عااالی
ادامه
پدرام صادقی , pedram2_2
نمیشود از همان اول رابطه بگوییم من اینگونه ام و از این برخورد خوشم نمی‌آید
نمیشود گفت لطفا آنگونه که من دوست دارم باش
در رابطه هایتان نرخ تعیین نکنید تا در دعواهایتان نرخ تعیین نشود ...
تا منت نگذارند من بخاطر تو آنگونه شده ام که نیستم ...
از همان اول رابطه معیار هایتان را بسنجید
ببینید او همانی هست که میخواهید ؟
او را برای وجود خودش ارزشمند بدانید و دوستش داشته باشید
نه آنی که خودتان میخواهید
هیچ لذتی بالاتر از این نیست که فردی را با تمام تنگ خلقی هایش، در اوقاتی که بی حوصله است، عصبانیست، کلافه است، حتی در لحظه ای مغرورترین فرد شناخته شده روی کره‌ی زمین باشد را برای همین خودش، خودِ واقعیش بخواهید
این دوست داشتن ها شرف دارند به آنهایی که دم به ساعت نقابی را از چهره بر میدارند و نقابی جدید را میزنند، غافل از این که نهایتاً زیر نقاب فردی تربیت میشود بی هیچ علاقه ای به آنی که جلوه میکند
بیایید آدم هارا از خودمان که نه، لااقل از خودشان بیزار نکنیم
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سارا گل , goldokhtars
جمعه 26 بهمن ، 00:41
عااالی
ادامه
پدرام صادقی , pedram2_2
نمیشود از همان اول رابطه بگوییم من اینگونه ام و از این برخورد خوشم نمی‌آید
نمیشود گفت لطفا آنگونه که من دوست دارم باش
در رابطه هایتان نرخ تعیین نکنید تا در دعواهایتان نرخ تعیین نشود ...
تا منت نگذارند من بخاطر تو آنگونه شده ام که نیستم ...
از همان اول رابطه معیار هایتان را بسنجید
ببینید او همانی هست که میخواهید ؟
او را برای وجود خودش ارزشمند بدانید و دوستش داشته باشید
نه آنی که خودتان میخواهید
هیچ لذتی بالاتر از این نیست که فردی را با تمام تنگ خلقی هایش، در اوقاتی که بی حوصله است، عصبانیست، کلافه است، حتی در لحظه ای مغرورترین فرد شناخته شده روی کره‌ی زمین باشد را برای همین خودش، خودِ واقعیش بخواهید
این دوست داشتن ها شرف دارند به آنهایی که دم به ساعت نقابی را از چهره بر میدارند و نقابی جدید را میزنند، غافل از این که نهایتاً زیر نقاب فردی تربیت میشود بی هیچ علاقه ای به آنی که جلوه میکند
بیایید آدم هارا از خودمان که نه، لااقل از خودشان بیزار نکنیم
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سارا گل , goldokhtars
جمعه 26 بهمن ، 00:41
عااالی
ادامه