نرم افزار اندروید کلوب
 , mohiiiw.azariii

mohaddeseh azari

 شهرو که سکوت گرف جیرجیرکو غرور گرفت                                                                    mohiiiw.azariii     اینیستا
 , mohiiiw.azariii

mohaddeseh azari

مطالبدوستان 18
 , mohiiiw.azariii
مــــن دخــــتر شدم...
تا با تــــمام وجودم عاشـق یه نـــفر باشم، فقط یه نفر...
من دخــــتر شدم...
تا با احســاسات قشــنگم آرومــش کنم...
من دخـــــتر شدم...
تا تکــــیه گاه خســــتگی های یه مــــرد باشم...
من دخـــــتر شدم...
تا به یـــه نوزاد زنــــدگی ببخـــــشم...
به ســـلامتی دخــــترای سرزمینــــــم
ادامه
99
کامنت بنویسید...
 بیژن جانفدا , ghjanfada
یکشنبه 7 مهر ، 23:53
خوش بحال اون یه نفر
ادامه
 , mohiiiw.azariii
دختر با اخم اومد پیش مادرش و گفت:مامان من دیگه از دختر بودن خسته شدم! 
 
مادرش با تعجب پرسید چرا؟ 
 
دختر گفت:خسته شدم از این تبعیضی که بین دختر و پسر قائل میشن!
 
پسر تا نصف شب هرجا دلش بخواد میره کسی نمیگه اشکال داره اما دختر بره
 
 میگن خوب
 
نیست.پسر دوست دختر داشته میگن پسره دیگه!! 
 
دختر دوست پسر داشته باشه میگن خرابه!
 
پسر سیگار بکشه میگن مرده دیگه حتما دردی داره! 
 
دختر سیگار بکشه میگن معتاده!
 
پسر چش چرونی کنه میگن ذاتشه! 
 
دختر چش چرونی کنه میگن وله!
 
خلاصه همه چی واسه پسرا عادی واسه دخترا بد! 
 
مادرش با لبخند گفت:عزیزم اگه شیطان کار خلافی انجام بده کسی تعجب نمیکنه! 
 
اما کسی از فرشته انتظار بد بودن رو نداره! 
 
سلامتی همه دخترا
ادامه
کامنت بنویسید...
 بیژن جانفدا , ghjanfada
یکشنبه 7 مهر ، 23:56
احسنت عالی
ادامه
مینا مانی , mina_mani
پنجشنبه 4 مهر ، 23:17
++++++++++
ادامه
 , mohiiiw.azariii
دختــ ــر باش
دخترونه نــ ـاز کن
دخترونه فکــ ــر کن
دخترونه احســ ــاس کن
دخترونه استدلــ ــال کن
دخترونه زندگــ ــی کن
اما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادن
عاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنی
یک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی
ادامه
کامنت بنویسید...
 , mohiiiw.azariii
سه شنبه 2 مهر ، 01:09
دخترونه هایم
ادامه
 , mohiiiw.azariii
7 ماه پیش
مـــــردی...؟!
هر چقدر مـــــغرور...
هر چقدر صـــــادق...
هر چقدر ســـــاده...
هر چقدر جـــــذاب...
هر چقدر مـــــکار...
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانـــــو بیافتی! :)))))))
ادامه
 , mohiiiw.azariii
7 ماه پیش
مـــــردی...؟!
هر چقدر مـــــغرور...
هر چقدر صـــــادق...
هر چقدر ســـــاده...
هر چقدر جـــــذاب...
هر چقدر مـــــکار...
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانـــــو بیافتی! :)))))))
ادامه
 , mohiiiw.azariii
7 ماه پیش
مـــــردی...؟!
هر چقدر مـــــغرور...
هر چقدر صـــــادق...
هر چقدر ســـــاده...
هر چقدر جـــــذاب...
هر چقدر مـــــکار...
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانـــــو بیافتی! :)))))))
ادامه
 , mohiiiw.azariii
7 ماه پیش
مـــــردی...؟!
هر چقدر مـــــغرور...
هر چقدر صـــــادق...
هر چقدر ســـــاده...
هر چقدر جـــــذاب...
هر چقدر مـــــکار...
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانـــــو بیافتی! :)))))))
ادامه
 , mohiiiw.azariii
7 ماه پیش
مـــــردی...؟!
هر چقدر مـــــغرور...
هر چقدر صـــــادق...
هر چقدر ســـــاده...
هر چقدر جـــــذاب...
هر چقدر مـــــکار...
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانـــــو بیافتی! :)))))))
ادامه