نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28

نَریٰهُ قَریباٰ

 افتخار میکنم که چادر ۲۵۰ هزار تومانی میپوشم،نه ساپورت ۲۵ هزار تومنی!!!!!!!
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28

نَریٰهُ قَریباٰ

مطالب تصاویر 28
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
جانـــــم امامـ حســ♥ـــیـــ♥ـــݧ(ع)

ڪ‍ربلایم بـبری یا ن‍بری ح‍رفی نیـست...

تونگ‍ــــیر ازم‍ـنه بی‍چاره ح‍ــسین گف‍ــتݧ را.
ادامه
99
21
4
 , babajundusetdaram
چهارشنبه 23 آبان ، 10:01
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 23 آبان ، 10:01
ممنون سارا جان
ادامه
 , babajundusetdaram
چهارشنبه 23 آبان ، 09:52
تونگ‍ــــیر ازم‍ـنه بی‍چاره ح‍ــسین گف‍ــتݧ را.
درود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
جانـــــم امامـ حســ♥ـــیـــ♥ـــݧ(ع)

ڪ‍ربلایم بـبری یا ن‍بری ح‍رفی نیـست...

تونگ‍ــــیر ازم‍ـنه بی‍چاره ح‍ــسین گف‍ــتݧ را.
ادامه
99
21
4
 , babajundusetdaram
چهارشنبه 23 آبان ، 10:01
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 23 آبان ، 10:01
ممنون سارا جان
ادامه
 , babajundusetdaram
چهارشنبه 23 آبان ، 09:52
تونگ‍ــــیر ازم‍ـنه بی‍چاره ح‍ــسین گف‍ــتݧ را.
درود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
جانـــــم امامـ حســ♥ـــیـــ♥ـــݧ(ع)

ڪ‍ربلایم بـبری یا ن‍بری ح‍رفی نیـست...

تونگ‍ــــیر ازم‍ـنه بی‍چاره ح‍ــسین گف‍ــتݧ را.
ادامه
99
21
4
 , babajundusetdaram
چهارشنبه 23 آبان ، 10:01
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 23 آبان ، 10:01
ممنون سارا جان
ادامه
 , babajundusetdaram
چهارشنبه 23 آبان ، 09:52
تونگ‍ــــیر ازم‍ـنه بی‍چاره ح‍ــسین گف‍ــتݧ را.
درود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
پیر ما گـفت:
کہ ایران حَرَم فـاطمہ است
بےجہت نـیست
کہ در قـلـب جهان جا داریم
این هم از دولت زهـراست
کہ ما برسرمان
سایہ رهبرے حضرت آقا داریم

#اللهم_احفظ_قائدنا_خامنه_ای
ادامه
29
10
4
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
سه شنبه 15 آبان ، 22:58
:/
ادامه
عباس مهدی , abas.mahdi
سه شنبه 15 آبان ، 21:36
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
دوشنبه 14 آبان ، 23:03
آقا عباس چیشد اومدی سر زدی؟؟
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
میپرسن مگه خدا رو دیدی؟
جواب دادم آره دیدم!
کی کجا؟
میگم..
اونجایی كه لغزیدم دستمو گرفت
اون وقتیكه کج رفتم هدایتم کرد...
ناخوش بودم و عافیتم داد..
تنگدست بودم و رزقم داد.
ادامه
26
5
5
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 11 مهر ، 21:58
سپاس
ادامه
حسین , pk57
چهارشنبه 11 مهر ، 20:20
قشنگ بود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
سه شنبه 10 مهر ، 00:00
سپاس
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
میپرسن مگه خدا رو دیدی؟
جواب دادم آره دیدم!
کی کجا؟
میگم..
اونجایی كه لغزیدم دستمو گرفت
اون وقتیكه کج رفتم هدایتم کرد...
ناخوش بودم و عافیتم داد..
تنگدست بودم و رزقم داد.
ادامه
26
5
5
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 11 مهر ، 21:58
سپاس
ادامه
حسین , pk57
چهارشنبه 11 مهر ، 20:20
قشنگ بود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
سه شنبه 10 مهر ، 00:00
سپاس
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
میپرسن مگه خدا رو دیدی؟
جواب دادم آره دیدم!
کی کجا؟
میگم..
اونجایی كه لغزیدم دستمو گرفت
اون وقتیكه کج رفتم هدایتم کرد...
ناخوش بودم و عافیتم داد..
تنگدست بودم و رزقم داد.
ادامه
26
5
5
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 11 مهر ، 21:58
سپاس
ادامه
حسین , pk57
چهارشنبه 11 مهر ، 20:20
قشنگ بود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
سه شنبه 10 مهر ، 00:00
سپاس
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
میپرسن مگه خدا رو دیدی؟
جواب دادم آره دیدم!
کی کجا؟
میگم..
اونجایی كه لغزیدم دستمو گرفت
اون وقتیكه کج رفتم هدایتم کرد...
ناخوش بودم و عافیتم داد..
تنگدست بودم و رزقم داد.
ادامه
26
5
5
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 11 مهر ، 21:58
سپاس
ادامه
حسین , pk57
چهارشنبه 11 مهر ، 20:20
قشنگ بود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
سه شنبه 10 مهر ، 00:00
سپاس
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
میپرسن مگه خدا رو دیدی؟
جواب دادم آره دیدم!
کی کجا؟
میگم..
اونجایی كه لغزیدم دستمو گرفت
اون وقتیكه کج رفتم هدایتم کرد...
ناخوش بودم و عافیتم داد..
تنگدست بودم و رزقم داد.
ادامه
26
5
5
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 11 مهر ، 21:58
سپاس
ادامه
حسین , pk57
چهارشنبه 11 مهر ، 20:20
قشنگ بود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
سه شنبه 10 مهر ، 00:00
سپاس
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
میپرسن مگه خدا رو دیدی؟
جواب دادم آره دیدم!
کی کجا؟
میگم..
اونجایی كه لغزیدم دستمو گرفت
اون وقتیكه کج رفتم هدایتم کرد...
ناخوش بودم و عافیتم داد..
تنگدست بودم و رزقم داد.
ادامه
26
5
5
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 11 مهر ، 21:58
سپاس
ادامه
حسین , pk57
چهارشنبه 11 مهر ، 20:20
قشنگ بود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
سه شنبه 10 مهر ، 00:00
سپاس
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
میپرسن مگه خدا رو دیدی؟
جواب دادم آره دیدم!
کی کجا؟
میگم..
اونجایی كه لغزیدم دستمو گرفت
اون وقتیكه کج رفتم هدایتم کرد...
ناخوش بودم و عافیتم داد..
تنگدست بودم و رزقم داد.
ادامه
26
5
5
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 11 مهر ، 21:58
سپاس
ادامه
حسین , pk57
چهارشنبه 11 مهر ، 20:20
قشنگ بود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
سه شنبه 10 مهر ، 00:00
سپاس
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
میپرسن مگه خدا رو دیدی؟
جواب دادم آره دیدم!
کی کجا؟
میگم..
اونجایی كه لغزیدم دستمو گرفت
اون وقتیكه کج رفتم هدایتم کرد...
ناخوش بودم و عافیتم داد..
تنگدست بودم و رزقم داد.
ادامه
26
5
5
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 11 مهر ، 21:58
سپاس
ادامه
حسین , pk57
چهارشنبه 11 مهر ، 20:20
قشنگ بود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
سه شنبه 10 مهر ، 00:00
سپاس
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
میپرسن مگه خدا رو دیدی؟
جواب دادم آره دیدم!
کی کجا؟
میگم..
اونجایی كه لغزیدم دستمو گرفت
اون وقتیكه کج رفتم هدایتم کرد...
ناخوش بودم و عافیتم داد..
تنگدست بودم و رزقم داد.
ادامه
26
5
5
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
چهارشنبه 11 مهر ، 21:58
سپاس
ادامه
حسین , pk57
چهارشنبه 11 مهر ، 20:20
قشنگ بود
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
سه شنبه 10 مهر ، 00:00
سپاس
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
#فقط_10_دقیقه_وقت_بگذاریم
نماز بسیار عالی یکشنبه های ذی القعده
برای این نماز ثواب زیادی ذکر شده از جمله اینکه رسول اکرم(ص) فرمود: هر که این نماز را به جا آورد: توبه‌ او مقبول و گناهانش آمرزیده شود، دشمنان او در روز قیامت از او راضی شوند، با ایمان می‌میرد، دین و ایمانش از وی گرفته نمی‌شود؛ قبرش گشاده و نورانی شده و والدینش از او راضی گردند؛ مغفرت شامل حال والدین او و ذریه او گردد؛ توسعه رزق پیدا کند؛ ملک الموت با او در وقت مردن مدارا کند؛ به آسانی جان دهد و....
++چهار ركعت نماز بخواند ،
در هر ركعت از آنها :
سوره حمد 1مرتبه - توحید 3 مرتبه - فلق 1 مرتبه - ناس 1 مرتبه
بخواند،

++و پس از نماز 70 مرتبه استغفار كند : استغفروا لله ربی و اتوب الیه
و استغفار را با یکبار
لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّهَ إلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ
به پایان برد

++پس از آن بگوید :
یَا عَزِیزُ یَا غَفَّارُ اِغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ ذُنُوبَ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ

( ای عزیز ای غفّار بیامرز گناهانم را و گناهان جمیع مؤمنین و مؤمنات را زیرا كه نیامرزد گناهان را جز تو )
التماس دعا
ادامه
29
4
6
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
جمعه 27 مرداد ، 00:06
لایک به حضورتون
ادامه
رضا  , rezasefid
پنجشنبه 26 مرداد ، 20:24
لایک
ادامه
 نَریٰهُ قَریباٰ , mina_queen_28
پنجشنبه 26 مرداد ، 01:23
ممنون
ادامه