نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
علی , ghaen1357

علی

 فرارسیدن  ماه  رحمت  ومغفرت  وبرکت  بر  همگان  مبارک   ان  شاالله  که  لایق  درک   باشیم
علی , ghaen1357

علی

مطالب تصاویر 42
علی , ghaen1357
حکمت های علوی
یَا بُنَیَّ، اِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الاَحمَقِ ، فَاِنَّهُ یُرِیدُ اَن یَنفَعَکَ فَیَضُرَّکَ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ البَخِیلِ، فَاِنَّهُ یَقعُدُ عَنکَ اَحوَجَ مَا تَکُونُ اِلَیهِ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الفَاجِرِ،فَاِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ ؛
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهُ الکَذَّابِ،فَاِنَّهُ کَالسَّرَابِ؛یُقَرِّبُ عَلَیکَ البَعِیدَ، ویُبَعِّدُ عَلَیکَ القَرِیبَ.
حکمت ۳۸نهج البلاغه

امیر المومنین ع میفرمایند:
پسرم!از دوستی با احمق بپرهیز ،چراکه میخواهد به تو نفع رساندامّادچارزیانت میکند.
از دوستی بابخیل بپرهیز، زیرا آنچه راکه سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
واز دوستی با بدکار بپرهیز ، که با اندک بهایی تورا می فروشد.
وازدوستی بادروغگوبپرهیز،
که او به سراب ماند: دور رابه تو نزدیک ،ونزدیک رابه تو دور می نمایاند.
ادامه
99
علی , ghaen1357
حکمت های علوی
یَا بُنَیَّ، اِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الاَحمَقِ ، فَاِنَّهُ یُرِیدُ اَن یَنفَعَکَ فَیَضُرَّکَ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ البَخِیلِ، فَاِنَّهُ یَقعُدُ عَنکَ اَحوَجَ مَا تَکُونُ اِلَیهِ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الفَاجِرِ،فَاِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ ؛
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهُ الکَذَّابِ،فَاِنَّهُ کَالسَّرَابِ؛یُقَرِّبُ عَلَیکَ البَعِیدَ، ویُبَعِّدُ عَلَیکَ القَرِیبَ.
حکمت ۳۸نهج البلاغه

امیر المومنین ع میفرمایند:
پسرم!از دوستی با احمق بپرهیز ،چراکه میخواهد به تو نفع رساندامّادچارزیانت میکند.
از دوستی بابخیل بپرهیز، زیرا آنچه راکه سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
واز دوستی با بدکار بپرهیز ، که با اندک بهایی تورا می فروشد.
وازدوستی بادروغگوبپرهیز،
که او به سراب ماند: دور رابه تو نزدیک ،ونزدیک رابه تو دور می نمایاند.
ادامه
99
علی , ghaen1357
حکمت های علوی
یَا بُنَیَّ، اِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الاَحمَقِ ، فَاِنَّهُ یُرِیدُ اَن یَنفَعَکَ فَیَضُرَّکَ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ البَخِیلِ، فَاِنَّهُ یَقعُدُ عَنکَ اَحوَجَ مَا تَکُونُ اِلَیهِ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الفَاجِرِ،فَاِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ ؛
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهُ الکَذَّابِ،فَاِنَّهُ کَالسَّرَابِ؛یُقَرِّبُ عَلَیکَ البَعِیدَ، ویُبَعِّدُ عَلَیکَ القَرِیبَ.
حکمت ۳۸نهج البلاغه

امیر المومنین ع میفرمایند:
پسرم!از دوستی با احمق بپرهیز ،چراکه میخواهد به تو نفع رساندامّادچارزیانت میکند.
از دوستی بابخیل بپرهیز، زیرا آنچه راکه سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
واز دوستی با بدکار بپرهیز ، که با اندک بهایی تورا می فروشد.
وازدوستی بادروغگوبپرهیز،
که او به سراب ماند: دور رابه تو نزدیک ،ونزدیک رابه تو دور می نمایاند.
ادامه
99
علی , ghaen1357
حکمت های علوی
یَا بُنَیَّ، اِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الاَحمَقِ ، فَاِنَّهُ یُرِیدُ اَن یَنفَعَکَ فَیَضُرَّکَ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ البَخِیلِ، فَاِنَّهُ یَقعُدُ عَنکَ اَحوَجَ مَا تَکُونُ اِلَیهِ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الفَاجِرِ،فَاِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ ؛
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهُ الکَذَّابِ،فَاِنَّهُ کَالسَّرَابِ؛یُقَرِّبُ عَلَیکَ البَعِیدَ، ویُبَعِّدُ عَلَیکَ القَرِیبَ.
حکمت ۳۸نهج البلاغه

امیر المومنین ع میفرمایند:
پسرم!از دوستی با احمق بپرهیز ،چراکه میخواهد به تو نفع رساندامّادچارزیانت میکند.
از دوستی بابخیل بپرهیز، زیرا آنچه راکه سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
واز دوستی با بدکار بپرهیز ، که با اندک بهایی تورا می فروشد.
وازدوستی بادروغگوبپرهیز،
که او به سراب ماند: دور رابه تو نزدیک ،ونزدیک رابه تو دور می نمایاند.
ادامه
99
علی , ghaen1357
حکمت های علوی
یَا بُنَیَّ، اِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الاَحمَقِ ، فَاِنَّهُ یُرِیدُ اَن یَنفَعَکَ فَیَضُرَّکَ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ البَخِیلِ، فَاِنَّهُ یَقعُدُ عَنکَ اَحوَجَ مَا تَکُونُ اِلَیهِ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الفَاجِرِ،فَاِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ ؛
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهُ الکَذَّابِ،فَاِنَّهُ کَالسَّرَابِ؛یُقَرِّبُ عَلَیکَ البَعِیدَ، ویُبَعِّدُ عَلَیکَ القَرِیبَ.
حکمت ۳۸نهج البلاغه

امیر المومنین ع میفرمایند:
پسرم!از دوستی با احمق بپرهیز ،چراکه میخواهد به تو نفع رساندامّادچارزیانت میکند.
از دوستی بابخیل بپرهیز، زیرا آنچه راکه سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
واز دوستی با بدکار بپرهیز ، که با اندک بهایی تورا می فروشد.
وازدوستی بادروغگوبپرهیز،
که او به سراب ماند: دور رابه تو نزدیک ،ونزدیک رابه تو دور می نمایاند.
ادامه
99
علی , ghaen1357
حکمت های علوی
یَا بُنَیَّ، اِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الاَحمَقِ ، فَاِنَّهُ یُرِیدُ اَن یَنفَعَکَ فَیَضُرَّکَ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ البَخِیلِ، فَاِنَّهُ یَقعُدُ عَنکَ اَحوَجَ مَا تَکُونُ اِلَیهِ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الفَاجِرِ،فَاِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ ؛
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهُ الکَذَّابِ،فَاِنَّهُ کَالسَّرَابِ؛یُقَرِّبُ عَلَیکَ البَعِیدَ، ویُبَعِّدُ عَلَیکَ القَرِیبَ.
حکمت ۳۸نهج البلاغه

امیر المومنین ع میفرمایند:
پسرم!از دوستی با احمق بپرهیز ،چراکه میخواهد به تو نفع رساندامّادچارزیانت میکند.
از دوستی بابخیل بپرهیز، زیرا آنچه راکه سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
واز دوستی با بدکار بپرهیز ، که با اندک بهایی تورا می فروشد.
وازدوستی بادروغگوبپرهیز،
که او به سراب ماند: دور رابه تو نزدیک ،ونزدیک رابه تو دور می نمایاند.
ادامه
99
علی , ghaen1357
حکمت های علوی
یَا بُنَیَّ، اِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الاَحمَقِ ، فَاِنَّهُ یُرِیدُ اَن یَنفَعَکَ فَیَضُرَّکَ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ البَخِیلِ، فَاِنَّهُ یَقعُدُ عَنکَ اَحوَجَ مَا تَکُونُ اِلَیهِ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الفَاجِرِ،فَاِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ ؛
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهُ الکَذَّابِ،فَاِنَّهُ کَالسَّرَابِ؛یُقَرِّبُ عَلَیکَ البَعِیدَ، ویُبَعِّدُ عَلَیکَ القَرِیبَ.
حکمت ۳۸نهج البلاغه

امیر المومنین ع میفرمایند:
پسرم!از دوستی با احمق بپرهیز ،چراکه میخواهد به تو نفع رساندامّادچارزیانت میکند.
از دوستی بابخیل بپرهیز، زیرا آنچه راکه سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
واز دوستی با بدکار بپرهیز ، که با اندک بهایی تورا می فروشد.
وازدوستی بادروغگوبپرهیز،
که او به سراب ماند: دور رابه تو نزدیک ،ونزدیک رابه تو دور می نمایاند.
ادامه
99
علی , ghaen1357
حکمت های علوی
یَا بُنَیَّ، اِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الاَحمَقِ ، فَاِنَّهُ یُرِیدُ اَن یَنفَعَکَ فَیَضُرَّکَ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ البَخِیلِ، فَاِنَّهُ یَقعُدُ عَنکَ اَحوَجَ مَا تَکُونُ اِلَیهِ،
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهَ الفَاجِرِ،فَاِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ ؛
وَاِیَّاکَ وَمُصَادِقَهُ الکَذَّابِ،فَاِنَّهُ کَالسَّرَابِ؛یُقَرِّبُ عَلَیکَ البَعِیدَ، ویُبَعِّدُ عَلَیکَ القَرِیبَ.
حکمت ۳۸نهج البلاغه

امیر المومنین ع میفرمایند:
پسرم!از دوستی با احمق بپرهیز ،چراکه میخواهد به تو نفع رساندامّادچارزیانت میکند.
از دوستی بابخیل بپرهیز، زیرا آنچه راکه سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
واز دوستی با بدکار بپرهیز ، که با اندک بهایی تورا می فروشد.
وازدوستی بادروغگوبپرهیز،
که او به سراب ماند: دور رابه تو نزدیک ،ونزدیک رابه تو دور می نمایاند.
ادامه
99
علی , ghaen1357
قلب دوستدار خدا
اِمام علی (ع) :

<القَلبُ المُحِبُّ للّه‏ِِ یُحِبُّ كَثیرا النَّصَبَ للّه‏ِِ، وَالقَلبُ اللاّهی عَنِ اللّه‏ِ یُحِبُّ الرّاحَةَ؛>

<قلب دوستدار خدا، خستگى براى خدا را بسیار دوست دارد و قلب بى‏ خبر از یاد خدا، آسایش را دوست دارد.
ادامه
علی , ghaen1357
مهمانی‌خدا ممنوع!

رد این توصیه بر خرد وکلان ممنوع است
هرچه که دارد از اسلام نشان ممنوع است

سفر ترکیه و آنتالیا آزاد است
سفر مشهد و قم هست زیان، ممنوع است

هرچه که نام ونشانی ست ز مذهب در آن
توی دستورالعمل هست عیان ممنوع است

جوج و نوشابه مهیاست بروسمت شمال
نروی جای دگر چون به جزآن ممنوع است

چون اذان دعوت ضمنی به تجمع دارد
بعد از این درهمه جاپخش اذان ممنوع است

مجرم است آنکه در این وضع به هیات برود
پخش ویروس کند اشک روان ممنوع است

در حرم شدت ویروس مضاعف گردد
قدرتش هست فراتر زبیان، ممنوع است

طبق مدرک کرونا داخل کنسرت کم است
مسجد وتکیه نگو این دومکان ممنوع است

ذکرگفتن سبب پاشش ویروس شود
گفتن ذکر الهی به زبان ممنوع است

جنگ با مذهب ودین است وبه نام کرونا
رک بگویید به ما مذهب مان ممنوع است


ادامه
کامنت بنویسید...
 , 0075382709
سه شنبه 17 فروردین ، 17:59

10 لایک
1 کامنت
ادامه
علی , ghaen1357
امام سجّاد علیه السلام:

خدایا،
اگر مرا با زنجیرها ببندی،
و عطایت را از میان همه خلق از من منع کنى،
و دیدگان بندگانت را بر رسوایی هایم بگشایی،
و فرمان دهى که مرا به آتش دوزخ کشند
و میان من و نیکان جدایى افکنى،
امیدم را از تو نخواهم برید، و آرزویم را از عفو تو باز نخواهم گرداند، و محبتت از قلبم بیرون نخواهد رفت، من فراوانی عطایت را نزد خود، و پرده پوشی ات بر گناهانم در دار دنیا را فراموش نخواهم كرد

قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی
ادامه
کامنت بنویسید...
محمد عیسی   , eshghbekhoda
شنبه 14 فروردین ، 10:22
لا اله الا الله

محمد رسول الله
ادامه
علی , ghaen1357
سه نکته مهم که اگر رعایت کنید؛
زندگی آرامی خواهید داشت

وقتی خوشحال هستید (قول) ندهید.
وقتی عصبانی هستید (جواب) ندهید .
وقتی ناراحت هستید (تصمیم) نگیرید.

ماهیان از آشوب دریا به خدا شكایت بردند،
دریا آرام شد و آنها صید تور صیادان شدند !!
آشوبهای زندگی حكمت خداست.

لحظاتتون همراه با یاد خدا
ادامه
علی , ghaen1357
جانم فدای نام تو یا صاحب الزمان
قربان آن مقام تو یا صاحب الزمانجان و تمام هرچه که دارم به پای تو
عمری شوم غلام تو یا صاحب الزمانجان میدهم بخاطر یک لحظه دیدنت

دل عاشق سلام تو یا صاحب الزمانقربان آن کرامت وآن جود وبخششت
قربان یک کلام تو یا صاحب الزمانما منتظر به راه قدوم تو مانده ایم
کی میرسد قیام تو یا صاحب الزمانآیا رسد فروغ رخت عاقبت به ما

کی میرسدپیام تو یاصاحب الزمان عج
ادامه
علی , ghaen1357
جانم فدای نام تو یا صاحب الزمان
قربان آن مقام تو یا صاحب الزمانجان و تمام هرچه که دارم به پای تو
عمری شوم غلام تو یا صاحب الزمانجان میدهم بخاطر یک لحظه دیدنت

دل عاشق سلام تو یا صاحب الزمانقربان آن کرامت وآن جود وبخششت
قربان یک کلام تو یا صاحب الزمانما منتظر به راه قدوم تو مانده ایم
کی میرسد قیام تو یا صاحب الزمانآیا رسد فروغ رخت عاقبت به ما

کی میرسدپیام تو یاصاحب الزمان عج
ادامه
علی , ghaen1357
جانم فدای نام تو یا صاحب الزمان
قربان آن مقام تو یا صاحب الزمانجان و تمام هرچه که دارم به پای تو
عمری شوم غلام تو یا صاحب الزمانجان میدهم بخاطر یک لحظه دیدنت

دل عاشق سلام تو یا صاحب الزمانقربان آن کرامت وآن جود وبخششت
قربان یک کلام تو یا صاحب الزمانما منتظر به راه قدوم تو مانده ایم
کی میرسد قیام تو یا صاحب الزمانآیا رسد فروغ رخت عاقبت به ما

کی میرسدپیام تو یاصاحب الزمان عج
ادامه
علی , ghaen1357
امام امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود:
«بار خدایا پناه می برم به تو از این كه در انظار، ظاهر من نیكو و باطنم در آنچه پنهان می دارم نزد تو زشت باشد و خود را با ریا نزد مردم حفظ كنم، با همه آنچه تو از خودم به آن آگاهتری، پس ظاهر خود را به مردم بنمایانم و كردار بدم را نزد تو بیاورم و در نتیجه به بندگانت نزدیك و از رضا و خشنودیهای تو دور شوم»

حکمت ۲۷۶ نهج البلاغه
ادامه
علی , ghaen1357
علی فروش نباشیم

روزی حضـرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نزد اصحاب خود فرمودند:
من دلم خیلی بحال ابوذر غفاری می سوزد خدا رحمتش کند.
اصحاب پرسیدند چطور ؟
مولا فرمودند:
آن شبی که به دستور خلیفه ماموران جهت بیعت گرفتن از ابوذر برای خلیفه به خانه ی او رفتند چهار کیسه ی اشرفی به ابوذر دادند تا با خلیفه بیعت کند.
ابوذر خشمگین شد و به مامورین گفت:
شما دو توهین به من کردید;
اول آنکه فکر کردید من علی فروشم و آمدید من را بخرید ،
دوم بی انصاف ها آیا ارزش علی چهار کیسه اشرفی است؟
شما با این چهار کیسه اشرفی می خواهید من "علی" فروش شوم؟
تمام ثروت های دنیا را که جمع کنی با یک تار موی "علی" عوض نمی کنم.
آنها را بیرون کرد و درب را محکم بست.

مولا گریه سختی کردند و فرمودند:

به خدایی که جان "علی" در دست اوست قسم آن شبی که ابوذر درب خانه را به روی سربازان خلیفه محکم بست... سه شبانه روز بود که او و خانواده اش هیچ نخورده بودند.

مولا جان این روزا با وعده یارانه علی فروشی عادی شده
ادامه
کامنت بنویسید...
 , 0075382709
سه شنبه 10 فروردین ، 12:43
لایک
24 لایک
2 کامنت
ادامه
حورا , hastiii1375
سه شنبه 10 فروردین ، 03:12
معرکه معرکه معرکه
ادامه
علی , ghaen1357
علی فروش نباشیم

روزی حضـرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نزد اصحاب خود فرمودند:
من دلم خیلی بحال ابوذر غفاری می سوزد خدا رحمتش کند.
اصحاب پرسیدند چطور ؟
مولا فرمودند:
آن شبی که به دستور خلیفه ماموران جهت بیعت گرفتن از ابوذر برای خلیفه به خانه ی او رفتند چهار کیسه ی اشرفی به ابوذر دادند تا با خلیفه بیعت کند.
ابوذر خشمگین شد و به مامورین گفت:
شما دو توهین به من کردید;
اول آنکه فکر کردید من علی فروشم و آمدید من را بخرید ،
دوم بی انصاف ها آیا ارزش علی چهار کیسه اشرفی است؟
شما با این چهار کیسه اشرفی می خواهید من "علی" فروش شوم؟
تمام ثروت های دنیا را که جمع کنی با یک تار موی "علی" عوض نمی کنم.
آنها را بیرون کرد و درب را محکم بست.

مولا گریه سختی کردند و فرمودند:

به خدایی که جان "علی" در دست اوست قسم آن شبی که ابوذر درب خانه را به روی سربازان خلیفه محکم بست... سه شبانه روز بود که او و خانواده اش هیچ نخورده بودند.

مولا جان این روزا با وعده یارانه علی فروشی عادی شده
ادامه
کامنت بنویسید...
 , 0075382709
سه شنبه 10 فروردین ، 12:43
لایک
24 لایک
2 کامنت
ادامه
حورا , hastiii1375
سه شنبه 10 فروردین ، 03:12
معرکه معرکه معرکه
ادامه
علی , ghaen1357
علی فروش نباشیم

روزی حضـرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نزد اصحاب خود فرمودند:
من دلم خیلی بحال ابوذر غفاری می سوزد خدا رحمتش کند.
اصحاب پرسیدند چطور ؟
مولا فرمودند:
آن شبی که به دستور خلیفه ماموران جهت بیعت گرفتن از ابوذر برای خلیفه به خانه ی او رفتند چهار کیسه ی اشرفی به ابوذر دادند تا با خلیفه بیعت کند.
ابوذر خشمگین شد و به مامورین گفت:
شما دو توهین به من کردید;
اول آنکه فکر کردید من علی فروشم و آمدید من را بخرید ،
دوم بی انصاف ها آیا ارزش علی چهار کیسه اشرفی است؟
شما با این چهار کیسه اشرفی می خواهید من "علی" فروش شوم؟
تمام ثروت های دنیا را که جمع کنی با یک تار موی "علی" عوض نمی کنم.
آنها را بیرون کرد و درب را محکم بست.

مولا گریه سختی کردند و فرمودند:

به خدایی که جان "علی" در دست اوست قسم آن شبی که ابوذر درب خانه را به روی سربازان خلیفه محکم بست... سه شبانه روز بود که او و خانواده اش هیچ نخورده بودند.

مولا جان این روزا با وعده یارانه علی فروشی عادی شده
ادامه
کامنت بنویسید...
 , 0075382709
سه شنبه 10 فروردین ، 12:43
لایک
24 لایک
2 کامنت
ادامه
حورا , hastiii1375
سه شنبه 10 فروردین ، 03:12
معرکه معرکه معرکه
ادامه
علی , ghaen1357
-برای داشتن روحیه شاد، ⁣به دیگران کمک کنید :
هر وقت احساس ناراحتی، بی‌پناهی و درماندگی می‌کنید، راهی را برای کمک به دیگران پیدا کنید.
کمک‌کردن به دیگران باعث می‌شود کمتر روی مشکلات و گرفتاری‌های خود تمرکز کنید؛
در نتیجه، حس بهتری را تجربه خواهید کرد و غرق مشکلات و درگیری‌های شخصی و فردی خود نمی‌شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
منتظر , kuroshhosinimm
جمعه 6 فروردین ، 19:32
این زنون روحیه شادتم رو میگیرن ازت چه برسه شادت کنن
ادامه
علی , ghaen1357
-برای داشتن روحیه شاد، ⁣به دیگران کمک کنید :
هر وقت احساس ناراحتی، بی‌پناهی و درماندگی می‌کنید، راهی را برای کمک به دیگران پیدا کنید.
کمک‌کردن به دیگران باعث می‌شود کمتر روی مشکلات و گرفتاری‌های خود تمرکز کنید؛
در نتیجه، حس بهتری را تجربه خواهید کرد و غرق مشکلات و درگیری‌های شخصی و فردی خود نمی‌شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
منتظر , kuroshhosinimm
جمعه 6 فروردین ، 19:32
این زنون روحیه شادتم رو میگیرن ازت چه برسه شادت کنن
ادامه
علی , ghaen1357
-برای داشتن روحیه شاد، ⁣به دیگران کمک کنید :
هر وقت احساس ناراحتی، بی‌پناهی و درماندگی می‌کنید، راهی را برای کمک به دیگران پیدا کنید.
کمک‌کردن به دیگران باعث می‌شود کمتر روی مشکلات و گرفتاری‌های خود تمرکز کنید؛
در نتیجه، حس بهتری را تجربه خواهید کرد و غرق مشکلات و درگیری‌های شخصی و فردی خود نمی‌شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
منتظر , kuroshhosinimm
جمعه 6 فروردین ، 19:32
این زنون روحیه شادتم رو میگیرن ازت چه برسه شادت کنن
ادامه
علی , ghaen1357
-برای داشتن روحیه شاد، ⁣به دیگران کمک کنید :
هر وقت احساس ناراحتی، بی‌پناهی و درماندگی می‌کنید، راهی را برای کمک به دیگران پیدا کنید.
کمک‌کردن به دیگران باعث می‌شود کمتر روی مشکلات و گرفتاری‌های خود تمرکز کنید؛
در نتیجه، حس بهتری را تجربه خواهید کرد و غرق مشکلات و درگیری‌های شخصی و فردی خود نمی‌شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
منتظر , kuroshhosinimm
جمعه 6 فروردین ، 19:32
این زنون روحیه شادتم رو میگیرن ازت چه برسه شادت کنن
ادامه
علی , ghaen1357
-برای داشتن روحیه شاد، ⁣به دیگران کمک کنید :
هر وقت احساس ناراحتی، بی‌پناهی و درماندگی می‌کنید، راهی را برای کمک به دیگران پیدا کنید.
کمک‌کردن به دیگران باعث می‌شود کمتر روی مشکلات و گرفتاری‌های خود تمرکز کنید؛
در نتیجه، حس بهتری را تجربه خواهید کرد و غرق مشکلات و درگیری‌های شخصی و فردی خود نمی‌شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
منتظر , kuroshhosinimm
جمعه 6 فروردین ، 19:32
این زنون روحیه شادتم رو میگیرن ازت چه برسه شادت کنن
ادامه
علی , ghaen1357
-برای داشتن روحیه شاد، ⁣به دیگران کمک کنید :
هر وقت احساس ناراحتی، بی‌پناهی و درماندگی می‌کنید، راهی را برای کمک به دیگران پیدا کنید.
کمک‌کردن به دیگران باعث می‌شود کمتر روی مشکلات و گرفتاری‌های خود تمرکز کنید؛
در نتیجه، حس بهتری را تجربه خواهید کرد و غرق مشکلات و درگیری‌های شخصی و فردی خود نمی‌شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
منتظر , kuroshhosinimm
جمعه 6 فروردین ، 19:32
این زنون روحیه شادتم رو میگیرن ازت چه برسه شادت کنن
ادامه
علی , ghaen1357
-برای داشتن روحیه شاد، ⁣به دیگران کمک کنید :
هر وقت احساس ناراحتی، بی‌پناهی و درماندگی می‌کنید، راهی را برای کمک به دیگران پیدا کنید.
کمک‌کردن به دیگران باعث می‌شود کمتر روی مشکلات و گرفتاری‌های خود تمرکز کنید؛
در نتیجه، حس بهتری را تجربه خواهید کرد و غرق مشکلات و درگیری‌های شخصی و فردی خود نمی‌شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
منتظر , kuroshhosinimm
جمعه 6 فروردین ، 19:32
این زنون روحیه شادتم رو میگیرن ازت چه برسه شادت کنن
ادامه
علی , ghaen1357
-برای داشتن روحیه شاد، ⁣به دیگران کمک کنید :
هر وقت احساس ناراحتی، بی‌پناهی و درماندگی می‌کنید، راهی را برای کمک به دیگران پیدا کنید.
کمک‌کردن به دیگران باعث می‌شود کمتر روی مشکلات و گرفتاری‌های خود تمرکز کنید؛
در نتیجه، حس بهتری را تجربه خواهید کرد و غرق مشکلات و درگیری‌های شخصی و فردی خود نمی‌شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
منتظر , kuroshhosinimm
جمعه 6 فروردین ، 19:32
این زنون روحیه شادتم رو میگیرن ازت چه برسه شادت کنن
ادامه
علی , ghaen1357
-برای داشتن روحیه شاد، ⁣به دیگران کمک کنید :
هر وقت احساس ناراحتی، بی‌پناهی و درماندگی می‌کنید، راهی را برای کمک به دیگران پیدا کنید.
کمک‌کردن به دیگران باعث می‌شود کمتر روی مشکلات و گرفتاری‌های خود تمرکز کنید؛
در نتیجه، حس بهتری را تجربه خواهید کرد و غرق مشکلات و درگیری‌های شخصی و فردی خود نمی‌شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
منتظر , kuroshhosinimm
جمعه 6 فروردین ، 19:32
این زنون روحیه شادتم رو میگیرن ازت چه برسه شادت کنن
ادامه
علی , ghaen1357
-برای داشتن روحیه شاد، ⁣به دیگران کمک کنید :
هر وقت احساس ناراحتی، بی‌پناهی و درماندگی می‌کنید، راهی را برای کمک به دیگران پیدا کنید.
کمک‌کردن به دیگران باعث می‌شود کمتر روی مشکلات و گرفتاری‌های خود تمرکز کنید؛
در نتیجه، حس بهتری را تجربه خواهید کرد و غرق مشکلات و درگیری‌های شخصی و فردی خود نمی‌شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
منتظر , kuroshhosinimm
جمعه 6 فروردین ، 19:32
این زنون روحیه شادتم رو میگیرن ازت چه برسه شادت کنن
ادامه
علی , ghaen1357
-برای داشتن روحیه شاد، ⁣به دیگران کمک کنید :
هر وقت احساس ناراحتی، بی‌پناهی و درماندگی می‌کنید، راهی را برای کمک به دیگران پیدا کنید.
کمک‌کردن به دیگران باعث می‌شود کمتر روی مشکلات و گرفتاری‌های خود تمرکز کنید؛
در نتیجه، حس بهتری را تجربه خواهید کرد و غرق مشکلات و درگیری‌های شخصی و فردی خود نمی‌شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
منتظر , kuroshhosinimm
جمعه 6 فروردین ، 19:32
این زنون روحیه شادتم رو میگیرن ازت چه برسه شادت کنن
ادامه