نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دریا   , daryaye_bikaran

دریا

 به کسی اعتماد کن که اندوه پنهان شده در لبخندت عشق پنهان شده در خشمت و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد . . .
دریا   , daryaye_bikaran

دریا

مطالب
دریا   , daryaye_bikaran
برﮔﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
‏« ﻣﻦ ۲۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﻓﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ . ‏»
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﮔﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ۲۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﻫﺴﺖ .
ﺷﺨﺺ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﭘﯿﺮﺯﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﯾﺪ ﻭ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﭘﻮﻟﻢ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ .
ﺟﻮﺍﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﻯ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻛﺮﺩ، ﭘﻴﺮﺯﻥ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ
ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﭘﺴﺮﻡ، ﻭﺭﻗﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﻛﻦ، ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ
ﺳﻮﺍﺩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻫﻤﺪﺭﺩﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﻟﮕﺮﻡ
ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻴﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ...
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 15 خرداد ، 18:38
═══ ♥ೋღ☃ღೋ♥ ═══
❤❤ لایــــــــــــــــــــک ❤❤
═══ ♥ೋღ☃ღೋ♥ ═══
ادامه
 سونات  , qazwsx111
دوشنبه 12 خرداد ، 22:32
عاااااااااااااااااااااااااااااااالی بود 20
ادامه
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 19:41
عالی...
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
برﮔﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
‏« ﻣﻦ ۲۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﻓﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ . ‏»
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﮔﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ۲۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﻫﺴﺖ .
ﺷﺨﺺ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﭘﯿﺮﺯﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﯾﺪ ﻭ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﭘﻮﻟﻢ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ .
ﺟﻮﺍﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﻯ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻛﺮﺩ، ﭘﻴﺮﺯﻥ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ
ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﭘﺴﺮﻡ، ﻭﺭﻗﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﻛﻦ، ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ
ﺳﻮﺍﺩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻫﻤﺪﺭﺩﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﻟﮕﺮﻡ
ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻴﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ...
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 15 خرداد ، 18:38
═══ ♥ೋღ☃ღೋ♥ ═══
❤❤ لایــــــــــــــــــــک ❤❤
═══ ♥ೋღ☃ღೋ♥ ═══
ادامه
 سونات  , qazwsx111
دوشنبه 12 خرداد ، 22:32
عاااااااااااااااااااااااااااااااالی بود 20
ادامه
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 19:41
عالی...
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
 سونات  , qazwsx111
پنجشنبه 8 خرداد ، 22:07
احسنت
ادامه
کیوان خان , keyvankhan49
چهارشنبه 7 خرداد ، 15:16
لایکککککک
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
ادامه
کامنت بنویسید...
 سونات  , qazwsx111
پنجشنبه 8 خرداد ، 22:07
لااااااااااااااااااااااااااااااااایک
ادامه
محمدصادق حیدری , cdana
چهارشنبه 7 خرداد ، 00:55
گفتم ای دوست تو هم گاه به یادم بودی؟ /// گفت من نام تو را نیز نمیدانستم
ادامه
سینا ساداتی مقدم , 00459
سه شنبه 6 خرداد ، 18:46
زیباست
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
ادامه
کامنت بنویسید...
 سونات  , qazwsx111
پنجشنبه 8 خرداد ، 22:07
لااااااااااااااااااااااااااااااااایک
ادامه
محمدصادق حیدری , cdana
چهارشنبه 7 خرداد ، 00:55
گفتم ای دوست تو هم گاه به یادم بودی؟ /// گفت من نام تو را نیز نمیدانستم
ادامه
سینا ساداتی مقدم , 00459
سه شنبه 6 خرداد ، 18:46
زیباست
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
ادامه
کامنت بنویسید...
 سونات  , qazwsx111
پنجشنبه 8 خرداد ، 22:07
لااااااااااااااااااااااااااااااااایک
ادامه
محمدصادق حیدری , cdana
چهارشنبه 7 خرداد ، 00:55
گفتم ای دوست تو هم گاه به یادم بودی؟ /// گفت من نام تو را نیز نمیدانستم
ادامه
سینا ساداتی مقدم , 00459
سه شنبه 6 خرداد ، 18:46
زیباست
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
شاهین عباس زاده , shahinkiana
پنجشنبه 8 خرداد ، 20:27
so nice
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:56
like
ادامه
سوفی اسمانی , sofii73
پنجشنبه 1 خرداد ، 01:02
jalebe
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
شاهین عباس زاده , shahinkiana
پنجشنبه 8 خرداد ، 20:27
so nice
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:56
like
ادامه
سوفی اسمانی , sofii73
پنجشنبه 1 خرداد ، 01:02
jalebe
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
شاهین عباس زاده , shahinkiana
پنجشنبه 8 خرداد ، 20:27
so nice
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:56
like
ادامه
سوفی اسمانی , sofii73
پنجشنبه 1 خرداد ، 01:02
jalebe
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
ادامه
کامنت بنویسید...
دریا   , daryaye_bikaran
پنجشنبه 1 خرداد ، 18:34
جناب پایان کادر درمان نیستم ولی با بیمار و بیماری در ارتباطم
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
پنجشنبه 1 خرداد ، 18:33
سامان تو چرااااا
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:57
آخ آخ آخ آخ چقدر من به این اضطراب مزمن دچارم و منهدم دارم میشم
ممنون بابت این اطلاعات قشنگ
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:57
ادامه
سیدمحمدعلی رئیس السادات , mohammadraeis
شنبه 27 اردیبهشت ، 08:14
احسنت
ادامه
داریوش دی دی , daryoush700
جمعه 26 اردیبهشت ، 19:14
صد در صد
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:57
ادامه
سیدمحمدعلی رئیس السادات , mohammadraeis
شنبه 27 اردیبهشت ، 08:14
احسنت
ادامه
داریوش دی دی , daryoush700
جمعه 26 اردیبهشت ، 19:14
صد در صد
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:58
LIKE
ادامه
آرزوو , aarrezoo
جمعه 26 اردیبهشت ، 14:17
خندش قشنگه
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:58
LIKE
ادامه
آرزوو , aarrezoo
جمعه 26 اردیبهشت ، 14:17
خندش قشنگه
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
اى دوست آنکس که دوستى ندارد ... اى طبیب آن کس که طبیبى ندارد... اى پاسخ ده آن کس که پاسخ ده ندارد ... اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد... اى رفیق آن کس که رفیق ندارد... اى فریادرس آن کس که فریادرسى ندارد... اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد... اى مونس آنکس که مونسى ندارد... اى ترحم کننده آن کس که ترحم کننده اى ندارد... اى همدم آن کس که همدمى ندارد. فراز 59 دعای جوشن کبیر

خداجونم! امشب که داشتم این قسمت از دعای جوشن کبیر رو گوش میدادم واقعا دلم میخواست صدات کنم . التماست کنم و عاجزانه ازت بخوام این اضطرابی که امشب توی وجود من و خانواده ام انداختی رو از ما دور کنی
خداجون خوبم خیلی به توجهت نیاز دارم خیلی خدااا
میشنوی خدااااااااااااااااااااااااااااااااا ؟؟؟؟
گوش میدی خداجون ؟؟؟؟؟

ادامه
کامنت بنویسید...
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 23:08
افتاده در بندم من اسیرم من اسیرم من اسیر/ وامانده در راهم ای خدا دستم بگیر دستم بگیر/ کشتی توانم را روزگار ای روزگار ای روزگار/ وامانده در راهم ای خدا دستم بگیر دستم بگیر...
ادامه
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 23:06
عالی بووووووود.این فراز بهترین فراز جوشن کبیر است....
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:58
عالی عالی عالی عالی
چقد من این فراز رو دوس داشم
ممنون
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
اى دوست آنکس که دوستى ندارد ... اى طبیب آن کس که طبیبى ندارد... اى پاسخ ده آن کس که پاسخ ده ندارد ... اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد... اى رفیق آن کس که رفیق ندارد... اى فریادرس آن کس که فریادرسى ندارد... اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد... اى مونس آنکس که مونسى ندارد... اى ترحم کننده آن کس که ترحم کننده اى ندارد... اى همدم آن کس که همدمى ندارد. فراز 59 دعای جوشن کبیر

خداجونم! امشب که داشتم این قسمت از دعای جوشن کبیر رو گوش میدادم واقعا دلم میخواست صدات کنم . التماست کنم و عاجزانه ازت بخوام این اضطرابی که امشب توی وجود من و خانواده ام انداختی رو از ما دور کنی
خداجون خوبم خیلی به توجهت نیاز دارم خیلی خدااا
میشنوی خدااااااااااااااااااااااااااااااااا ؟؟؟؟
گوش میدی خداجون ؟؟؟؟؟

ادامه
کامنت بنویسید...
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 23:08
افتاده در بندم من اسیرم من اسیرم من اسیر/ وامانده در راهم ای خدا دستم بگیر دستم بگیر/ کشتی توانم را روزگار ای روزگار ای روزگار/ وامانده در راهم ای خدا دستم بگیر دستم بگیر...
ادامه
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 23:06
عالی بووووووود.این فراز بهترین فراز جوشن کبیر است....
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:58
عالی عالی عالی عالی
چقد من این فراز رو دوس داشم
ممنون
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
اى دوست آنکس که دوستى ندارد ... اى طبیب آن کس که طبیبى ندارد... اى پاسخ ده آن کس که پاسخ ده ندارد ... اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد... اى رفیق آن کس که رفیق ندارد... اى فریادرس آن کس که فریادرسى ندارد... اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد... اى مونس آنکس که مونسى ندارد... اى ترحم کننده آن کس که ترحم کننده اى ندارد... اى همدم آن کس که همدمى ندارد. فراز 59 دعای جوشن کبیر

خداجونم! امشب که داشتم این قسمت از دعای جوشن کبیر رو گوش میدادم واقعا دلم میخواست صدات کنم . التماست کنم و عاجزانه ازت بخوام این اضطرابی که امشب توی وجود من و خانواده ام انداختی رو از ما دور کنی
خداجون خوبم خیلی به توجهت نیاز دارم خیلی خدااا
میشنوی خدااااااااااااااااااااااااااااااااا ؟؟؟؟
گوش میدی خداجون ؟؟؟؟؟

ادامه
کامنت بنویسید...
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 23:08
افتاده در بندم من اسیرم من اسیرم من اسیر/ وامانده در راهم ای خدا دستم بگیر دستم بگیر/ کشتی توانم را روزگار ای روزگار ای روزگار/ وامانده در راهم ای خدا دستم بگیر دستم بگیر...
ادامه
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 23:06
عالی بووووووود.این فراز بهترین فراز جوشن کبیر است....
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:58
عالی عالی عالی عالی
چقد من این فراز رو دوس داشم
ممنون
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
اى دوست آنکس که دوستى ندارد ... اى طبیب آن کس که طبیبى ندارد... اى پاسخ ده آن کس که پاسخ ده ندارد ... اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد... اى رفیق آن کس که رفیق ندارد... اى فریادرس آن کس که فریادرسى ندارد... اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد... اى مونس آنکس که مونسى ندارد... اى ترحم کننده آن کس که ترحم کننده اى ندارد... اى همدم آن کس که همدمى ندارد. فراز 59 دعای جوشن کبیر

خداجونم! امشب که داشتم این قسمت از دعای جوشن کبیر رو گوش میدادم واقعا دلم میخواست صدات کنم . التماست کنم و عاجزانه ازت بخوام این اضطرابی که امشب توی وجود من و خانواده ام انداختی رو از ما دور کنی
خداجون خوبم خیلی به توجهت نیاز دارم خیلی خدااا
میشنوی خدااااااااااااااااااااااااااااااااا ؟؟؟؟
گوش میدی خداجون ؟؟؟؟؟

ادامه
کامنت بنویسید...
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 23:08
افتاده در بندم من اسیرم من اسیرم من اسیر/ وامانده در راهم ای خدا دستم بگیر دستم بگیر/ کشتی توانم را روزگار ای روزگار ای روزگار/ وامانده در راهم ای خدا دستم بگیر دستم بگیر...
ادامه
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 23:06
عالی بووووووود.این فراز بهترین فراز جوشن کبیر است....
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:58
عالی عالی عالی عالی
چقد من این فراز رو دوس داشم
ممنون
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
اى دوست آنکس که دوستى ندارد ... اى طبیب آن کس که طبیبى ندارد... اى پاسخ ده آن کس که پاسخ ده ندارد ... اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد... اى رفیق آن کس که رفیق ندارد... اى فریادرس آن کس که فریادرسى ندارد... اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد... اى مونس آنکس که مونسى ندارد... اى ترحم کننده آن کس که ترحم کننده اى ندارد... اى همدم آن کس که همدمى ندارد. فراز 59 دعای جوشن کبیر

خداجونم! امشب که داشتم این قسمت از دعای جوشن کبیر رو گوش میدادم واقعا دلم میخواست صدات کنم . التماست کنم و عاجزانه ازت بخوام این اضطرابی که امشب توی وجود من و خانواده ام انداختی رو از ما دور کنی
خداجون خوبم خیلی به توجهت نیاز دارم خیلی خدااا
میشنوی خدااااااااااااااااااااااااااااااااا ؟؟؟؟
گوش میدی خداجون ؟؟؟؟؟

ادامه
کامنت بنویسید...
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 23:08
افتاده در بندم من اسیرم من اسیرم من اسیر/ وامانده در راهم ای خدا دستم بگیر دستم بگیر/ کشتی توانم را روزگار ای روزگار ای روزگار/ وامانده در راهم ای خدا دستم بگیر دستم بگیر...
ادامه
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
دوشنبه 12 خرداد ، 23:06
عالی بووووووود.این فراز بهترین فراز جوشن کبیر است....
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:58
عالی عالی عالی عالی
چقد من این فراز رو دوس داشم
ممنون
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
دلم التماس دعا می خواهد. از همان التماس دعاهایی که آدمیزاد یک وقتهایی دلش را به"دریا” می زند!!!!وبه خلق الله رو می اندازدکه برایش دعا کنند...از آنهایی که از ته جانت لا به لای بغض هاباچه زوری بالا می آید!آنوقت با همه وجود، دلت را به زمزمه خدایا گفتن خلق الله خوش میکنی!که اگر صدای تو به عرش نرسید!لااقل یکی از همین خلق الله صدایش آنقدررسا است که عرشیان وفرشیان از خدایا گفتنش خدایا بگویند!!!
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:59
عالی
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:59
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
جمعه 26 اردیبهشت ، 15:08
آرزو
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
دلم التماس دعا می خواهد. از همان التماس دعاهایی که آدمیزاد یک وقتهایی دلش را به"دریا” می زند!!!!وبه خلق الله رو می اندازدکه برایش دعا کنند...از آنهایی که از ته جانت لا به لای بغض هاباچه زوری بالا می آید!آنوقت با همه وجود، دلت را به زمزمه خدایا گفتن خلق الله خوش میکنی!که اگر صدای تو به عرش نرسید!لااقل یکی از همین خلق الله صدایش آنقدررسا است که عرشیان وفرشیان از خدایا گفتنش خدایا بگویند!!!
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:59
عالی
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:59
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
جمعه 26 اردیبهشت ، 15:08
آرزو
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
دلم التماس دعا می خواهد. از همان التماس دعاهایی که آدمیزاد یک وقتهایی دلش را به"دریا” می زند!!!!وبه خلق الله رو می اندازدکه برایش دعا کنند...از آنهایی که از ته جانت لا به لای بغض هاباچه زوری بالا می آید!آنوقت با همه وجود، دلت را به زمزمه خدایا گفتن خلق الله خوش میکنی!که اگر صدای تو به عرش نرسید!لااقل یکی از همین خلق الله صدایش آنقدررسا است که عرشیان وفرشیان از خدایا گفتنش خدایا بگویند!!!
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:59
عالی
ادامه
سامان خجسته دل , net333
پنجشنبه 1 خرداد ، 12:59
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
جمعه 26 اردیبهشت ، 15:08
آرزو
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
 , majidfarzolahi
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 17:59
نوشته هاتو دوست دارم...خانوم نویسنده.من هم نویسندم
ادامه
سامی صمیمی , samisamimi
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 17:40
لایک
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 10:11
♥لایــــــــــک♥
ادامه
کیوان خان , keyvankhan49
یکشنبه 21 اردیبهشت ، 22:11
لایککککککککک
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 10:11
♥لایــــــــــک♥
ادامه
کیوان خان , keyvankhan49
یکشنبه 21 اردیبهشت ، 22:11
لایککککککککک
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 17:02
❤ ✅ ❤
لایــــــک
❤ ✅ ❤
ادامه
مهسا , motmaene
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 13:35
پناه بر خدا این کجاش خوبه؟؟ با خوبا بگرد تا کم کم رنگ و بوی اونا رو بگیری
ادامه
مهدی    م , mehdi_iran
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 08:21
با همگان درآمیختم اما آمیخته نشدم
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 17:02
❤ ✅ ❤
لایــــــک
❤ ✅ ❤
ادامه
مهسا , motmaene
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 13:35
پناه بر خدا این کجاش خوبه؟؟ با خوبا بگرد تا کم کم رنگ و بوی اونا رو بگیری
ادامه
مهدی    م , mehdi_iran
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 08:21
با همگان درآمیختم اما آمیخته نشدم
ادامه
دریا   , daryaye_bikaran
1 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
سامان خجسته دل , net333
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 17:02
❤ ✅ ❤
لایــــــک
❤ ✅ ❤
ادامه
مهسا , motmaene
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 13:35
پناه بر خدا این کجاش خوبه؟؟ با خوبا بگرد تا کم کم رنگ و بوی اونا رو بگیری
ادامه
مهدی    م , mehdi_iran
دوشنبه 22 اردیبهشت ، 08:21
با همگان درآمیختم اما آمیخته نشدم
ادامه