پایگاه خبری  چیچست نیوز , chichestnews

پایگاه خبری چیچست نیوز

پایگاه خبری  چیچست نیوز , chichestnews

پایگاه خبری چیچست نیوز

مطالبدوستان 72
پایگاه خبری  چیچست نیوز , chichestnews
http://chichestkhabar.ir/?p=1338

سرویس جامعه واقتصادچیچست خبر :خط مرگ یا خط فقر، مسئله اینست!ایران شاگرد دوم شاخص فلاکت وبدبختی/خط فقردرآذربایجان غربی دومیلیون تومان وخط مرگ دویست هزارتومان!؟
ادامه
99
پایگاه خبری  چیچست نیوز , chichestnews
http://chichestkhabar.ir/?p=1338
سرویس جامعه واقتصادچیچست خبر :خط مرگ یا خط فقر، مسئله اینست!ایران شاگرد دوم شاخص فلاکت وبدبختی/خط فقردرآذربایجان غربی دومیلیون تومان وخط مرگ دویست هزارتومان!؟
ادامه
پایگاه خبری  چیچست نیوز , chichestnews
[https://www.aparat.com/v/sP3vd]
صداوسیمای شبکه دو تلویحا ضمن عذرخواهی بجای برخوردریشه ای درفساد فکری قومیت زدایی حاکم بران برنامه فیتیله را پایین کشید!
ادامه
پایگاه خبری  چیچست نیوز , chichestnews
[https://www.aparat.com/v/cEj4F]
توهین صداوسیمای میلی دربرنامه فیتیله نشان از نفوذ شوونیسم پان فارس درصداوسیماست. برای حفظ وحدت ملی وقومی مسئولین نظام یکباربرای همیشه به این نوع نگرشهای مسموم پایان دهند.
ادامه
پایگاه خبری  چیچست نیوز , chichestnews
http://chichestkhabar.ir/?p=733
استاندار آذربایجان غربی با زیرپا گذاشتن بخشنامۀ خودعلیه چیچست خبرشکایت کرد!
ادامه
پایگاه خبری  چیچست نیوز , chichestnews
http://chichestkhabar.ir/?p=733
استاندار آذربایجان غربی با زیرپا گذاشتن بخشنامۀ خودعلیه چیچست خبرشکایت کرد!
ادامه
پایگاه خبری  چیچست نیوز , chichestnews
http://chichestkhabar.ir/?p=733
استاندار آذربایجان غربی با زیرپا گذاشتن بخشنامۀ خودعلیه چیچست خبرشکایت کرد!
ادامه
پایگاه خبری  چیچست نیوز , chichestnews
http://chichestkhabar.ir/?p=733
استاندار آذربایجان غربی با زیرپا گذاشتن بخشنامۀ خودعلیه چیچست خبرشکایت کرد!
ادامه