آراکس شیمی , araxchemi

آراکس شیمی

 سدیم هیدروکسید
آراکس شیمی , araxchemi

آراکس شیمی

مطالب تصاویر 42
آراکس شیمی , araxchemi
2 ماه پیش
#سودپرک #کاربرد_سود_پرک #سودپرک_صادراتی #تولید_کننده_سودپرک #سودپرک_درصنعت #مشخصات_سودپرک #بسته_بندی_سودپرک #انواع_سودپرک
#تهیه_سودپرک #سودمایع #تولیدکننده_سودپرک #آراکس_شیمی #کاستیک_سودا #naoh #سدیم_هیدروکسید #کاربردسدیم_هیدروکسید #سودسوزآور #کاربردسودسوزآور
ادامه
99
آراکس شیمی , araxchemi
2 ماه پیش
#سود پرک #کاربرد سود پرک #سود پرک صادراتی #تولید کننده سود پرک #سود پرک در صنعت #مشخصات سود پرک #بسته بندی سود پرک # انواع سود پرک #تهیه سود پرک #سود مایع #تولید کننده سود پرک #آراکس شیمی #کاستیک سودا #naoh #سدیم هیدروکسید #کاربرد سدیم هیدروکسید #سود سوزآور #کاربرد سود سوز آور
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
مشخصات فنی سودپرک
نام : سود پرک
نام تجاری : کاستیک سودا   Caustic Soda
نام علمی : سدیم هیدروکسید  Sodium Hydroxide
فرمول شیمیایی : Na-OH
دمای ذوب : 1390 درجه سانتیگراد
چگالی : 2.13
وزن مولکولی سود پرک : ۰۱ /۴۰
نقطه ذوب سود پرک :۱۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش سود پرک:۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
دانسیته نسبی سود پرک:۱/۵۳ (محلول ۵۰%)، ۲ در دمای ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد (محلول ۷۳% –۷۰%
حلالیت سود پرک در آب:۱۰۹ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
بسیار محلول در آب، الکل، گلیسیرین و متینول است
.
..
.https://goo.gl/xYZJVY
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
2 ماه پیش
Arax Chemistry manufacturer and exporter
Caustic soda (sodium hydroxide) are in flakes and white color which are hygroscopic and soluble in water. Caustic soda flakes are obtained by evaporating of qualified liquid caustic soda which is produced with membrane technology.

Applications:
• Acid neutralizer
• In Manufacturing of soaps and detergents
• Pulp and paper industry
• Oil and gas industry
• Pharmaceutical industry
• Aluminum processing
contact us:
+98912 930 1051
+98912 085 0450
info@araxchemi.com
http://araxchemi.com
http://araxchemistry.com
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
2 ماه پیش
Arax Chemistry manufacturer and exporter
Caustic soda (sodium hydroxide) are in flakes and white color which are hygroscopic and soluble in water. Caustic soda flakes are obtained by evaporating of qualified liquid caustic soda which is produced with membrane technology.

Applications:
• Acid neutralizer
• In Manufacturing of soaps and detergents
• Pulp and paper industry
• Oil and gas industry
• Pharmaceutical industry
• Aluminum processing
contact us:
+98912 930 1051
+98912 085 0450
info@araxchemi.com
http://araxchemi.com
http://araxchemistry.com
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
2 ماه پیش
Arax Chemistry manufacturer and exporter
Caustic soda (sodium hydroxide) are in flakes and white color which are hygroscopic and soluble in water. Caustic soda flakes are obtained by evaporating of qualified liquid caustic soda which is produced with membrane technology.

Applications:
• Acid neutralizer
• In Manufacturing of soaps and detergents
• Pulp and paper industry
• Oil and gas industry
• Pharmaceutical industry
• Aluminum processing
contact us:
+98912 930 1051
+98912 085 0450
info@araxchemi.com
http://araxchemi.com
http://araxchemistry.com
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
2 ماه پیش
Arax Chemistry manufacturer and exporter
Caustic soda (sodium hydroxide) are in flakes and white color which are hygroscopic and soluble in water. Caustic soda flakes are obtained by evaporating of qualified liquid caustic soda which is produced with membrane technology.

Applications:
• Acid neutralizer
• In Manufacturing of soaps and detergents
• Pulp and paper industry
• Oil and gas industry
• Pharmaceutical industry
• Aluminum processing
contact us:
+98912 930 1051
+98912 085 0450
info@araxchemi.com
http://araxchemi.com
http://araxchemistry.com
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
2 ماه پیش
Arax Chemistry manufacturer and exporter
Caustic soda (sodium hydroxide) are in flakes and white color which are hygroscopic and soluble in water. Caustic soda flakes are obtained by evaporating of qualified liquid caustic soda which is produced with membrane technology.

Applications:
• Acid neutralizer
• In Manufacturing of soaps and detergents
• Pulp and paper industry
• Oil and gas industry
• Pharmaceutical industry
• Aluminum processing
contact us:
+98912 930 1051
+98912 085 0450
info@araxchemi.com
http://araxchemi.com
http://araxchemistry.com
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
2 ماه پیش
Arax Chemistry manufacturer and exporter
Caustic soda (sodium hydroxide) are in flakes and white color which are hygroscopic and soluble in water. Caustic soda flakes are obtained by evaporating of qualified liquid caustic soda which is produced with membrane technology.

Applications:
• Acid neutralizer
• In Manufacturing of soaps and detergents
• Pulp and paper industry
• Oil and gas industry
• Pharmaceutical industry
• Aluminum processing
contact us:
+98912 930 1051
+98912 085 0450
info@araxchemi.com
http://araxchemi.com
http://araxchemistry.com
ادامه