نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih

دانشجویان بهداشت حرفه ای

 ایمنی و بهداشت حرفه ای
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih

دانشجویان بهداشت حرفه ای

مطالب
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
خطرات مواد شیمیایی
فهرست:

مفاهیم حدود زیان آور
گازهای خطرناک
گازهای سمی و محدوده های ریسک آنها
گازها بی اثر
راه های تماس مواد سمی و ورود آنها به بدن
مواد شیمیایی سمی و خطرات آنها
منوکسید کربن (CO)
سولفید هیدروژن (H2S)
اثرات بیولوژیکی گاز هیدروژن سولفوره
سیانید
آمونیاک (NH3)
هیدورژن سیانید (HCN)
دی اکسید گوگرد (SO2)
کلر Cl2
اکسید نیتروژن NO و دی اکسید نیتروژن NO2
ازن (O3)
کلرید هیدروژن (HCL)
گاز بیولوژیکی (Biogas)
لزوم اندازه گیری گازها در صنایع
لوزی خطر
بررسی حادثه واقعی مواد شیمیایی
و …

ادامه مطلب را در لینک زیر مشاهده کنید.

ادامه
99