نرم افزار اندروید کلوب
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar

هوشنگ فخار مقدم

 فصل گل و طرف جویبار و لب کشت ...با یک دو سه اهل و لعبتی حور سرشت ...پیش آر قدح که باده نوشان صبوح ...آسوده ز مسجدند و فارغ ز کنشت.......
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar

هوشنگ فخار مقدم

مطالب تصاویر 363
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست...پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان...نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست
سر فرا گوش من آورد به آواز حزین...گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست
عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند...کافر عشق بود گر نشود باده پرست
برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر...که ندادند جز این تحفه به ما روز الست
آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم...اگر از خمر بهشت است وگر باده مست
خنده جام می و زلف گره گیر نگار...ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست
ادامه
99
کامنت بنویسید...
کژال  , 65kazhal
یکشنبه 25 فروردین ، 12:11
زیبااااااااااست
ادامه
نصیبه صالحی , nasibe555
یکشنبه 28 بهمن ، 02:08
لایك
ادامه
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست...پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان...نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست
سر فرا گوش من آورد به آواز حزین...گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست
عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند...کافر عشق بود گر نشود باده پرست
برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر...که ندادند جز این تحفه به ما روز الست
آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم...اگر از خمر بهشت است وگر باده مست
خنده جام می و زلف گره گیر نگار...ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست
ادامه
99
کامنت بنویسید...
کژال  , 65kazhal
یکشنبه 25 فروردین ، 12:11
زیبااااااااااست
ادامه
نصیبه صالحی , nasibe555
یکشنبه 28 بهمن ، 02:08
لایك
ادامه
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست...پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان...نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست
سر فرا گوش من آورد به آواز حزین...گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست
عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند...کافر عشق بود گر نشود باده پرست
برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر...که ندادند جز این تحفه به ما روز الست
آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم...اگر از خمر بهشت است وگر باده مست
خنده جام می و زلف گره گیر نگار...ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست
ادامه
99
کامنت بنویسید...
کژال  , 65kazhal
یکشنبه 25 فروردین ، 12:11
زیبااااااااااست
ادامه
نصیبه صالحی , nasibe555
یکشنبه 28 بهمن ، 02:08
لایك
ادامه