آرش  , 744reza

آرش

 .از "خوب" به "بد" رفتن، به فاصله لذت پریدن از یک "نهر باریک" است؛ اما برای برگشتن باید از "اقیانوس" گذشت...
آرش  , 744reza

آرش

مطالب