بهمرد باران , 193632

بهمرد باران

 برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم . نادر شاه افشار
بهمرد باران , 193632

بهمرد باران

مطالبدوستان 311
بهمرد باران , 193632
روزگاری است كه شیطان فریاد می زند، آدم پیدا كنید سجده خواهم كرد..
ادامه
99
کامنت بنویسید...
دنیای من  , avabraun
پنجشنبه 6 اسفند ، 17:07
شیطان این حرف رو الان نگفته از اول پیدایش انسان گفته.
ادامه
بهمرد باران , 193632
روزگاری است كه شیطان فریاد می زند، آدم پیدا كنید سجده خواهم كرد..
ادامه
99
کامنت بنویسید...
دنیای من  , avabraun
پنجشنبه 6 اسفند ، 17:07
شیطان این حرف رو الان نگفته از اول پیدایش انسان گفته.
ادامه