زیبا ادیبان , ziba_adib

زیبا ادیبان

 از کنایه ها نرنج   این مردم کارشان نیش زدن است ! عمریست به هوای بارانی می گویند : خراب
زیبا ادیبان , ziba_adib

زیبا ادیبان

مطالب

94/06/16 23:26

از چشمانت شنیدم آنچه را که لبت سکوت کرد و قلبت با...

نوشته محمدرضا برای زیبا
از چشمانت شنیدم

آنچه را که

لبت سکوت کرد و

قلبت با تپش فریاد نمود...
99
کامنت بنویسید...