زهرا احمدی , zhray2225gmail.com

زهرا احمدی

زهرا احمدی , zhray2225gmail.com

زهرا احمدی

مطالبدوستان 28

94/12/26 23:18

خواهم ز خدا که بی وفایم نکند / غرق گنهم ولی رهایم...

نوشته امیرعلی برای زهرا
خواهم ز خدا که بی وفایم نکند / غرق گنهم ولی رهایم نکند / یک خواسته دارم ز خدای تو عزیز / در هر دو جهان جدایم نکند
99
کامنت بنویسید...