سپیده بارز , yokad

سپیده بارز

 ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن یا خواب میمانی  یا عقب....
سپیده بارز , yokad

سپیده بارز

مطالب

97/05/16 23:22

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺎﻥ ....

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺎﻥ .
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﻻ ﺩﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻧﺲ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯽ . ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﻋﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻏﻨﭽﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﺏ ﺩﺍﺩﯼ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﮔﺮ ﻧﻔﺮﺕ ﻭﺭﺯﯾﺪﯼ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﻼﺳﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

#سیمین_دانشور
99
10
2
3
سپیده بارز , yokad
سه شنبه 16 مرداد ، 23:37
نظرتون محترم
ادامه
سنگ  , ahoora18
سه شنبه 16 مرداد ، 23:36
به شخصه همیشه میگم:دوست داشتن باید مثل بوته گلی باشه که اگه امروز غنچه ای داد و غروب پژمرده شد،فردا صبح غنچه و گلی تازه داشته باشه برای ادم و لبخند و امید به زندگی رو تو ادم زنده کنه.عشق همون امید به زندگیه.
ادامه