یاسین گمرکی , yasinahani

یاسین گمرکی

 درد سکوت بسیار عمیق تر از درد فریاد است........ اماانسانهابه فریادهم می رسند نه به سکوت هم.....
یاسین گمرکی , yasinahani

یاسین گمرکی

مطالبدوستان 40
مطلب یافت نشد .