فرهاد  , sobhan_58

فرهاد

  دنیای کثیفیه، با اشکهای توام  تمیز نمیشه..........
فرهاد  , sobhan_58

فرهاد

مطالب تصاویر 23دوستان 23

94/11/9 21:07

وقتیکه راه نمی روی!...

نوشته نفس برای فرهاد
وقتیکه راه نمی روی!

یا نمی دَوی!

زمین هم نمی خوری!!!و این " زمین نخوردن" ...

محصول سُکون است!

نه مَهارت! ...
99
کامنت بنویسید...