صدف بانو , sadaf_njdi

صدف بانو

 شاخ خشکیم، ب ما سردی عالم چ کند؟   ***    پیش ما برگ و بری نیست ک سرما ببَرَد ... (:      #وحشی_بافقی
صدف بانو , sadaf_njdi

صدف بانو

مطالب
مطلب یافت نشد .