نرم افزار اندروید کلوب
رضا پیراسته , reza998

رضا پیراسته

 عید همگی مبارک ... سال خوبی باشه براتون
رضا پیراسته , reza998

رضا پیراسته

مطالب
90/12/2 19:18

چرا می گویند ” فیلسوف ” و نمی گویند ” گاوسوف ” ؟...

چرا می گویند ” فیلسوف ” و نمی گویند ” گاوسوف ” ؟! چرا می گویند ” پیراهن ” و نمی گویند ” جوان اهن ” ؟! چرا می گویند ” اتوبوس ” و نمی گویند ” اتوماچ ” یا ” جاروبوس ” ؟! چرا می گویند ” خداحافظ ” و نمی گویند ” خداسعدی ” ؟! چرا می گویند ” اتومبیل ” و نمی گویند ” اتومکُلنگ ” ؟! چرا می گویند ” ماشین ” و نمی گویند “شماشین ” ؟! چرا به طراح چنین سوالاتی می گویند ” دیوانه ” و نمی گویند ” غول آنه
99
کامنت بنویسید...