فریاد احمدی , ramin919

فریاد احمدی

   {{ زندگی باید کرد ! گاه با یک گل سرخ ، گاه با یک دل تنگ ، گاه باید رویید در پس این باران ، گاه باید خندید بر غمی بی پایان ...
فریاد احمدی , ramin919

فریاد احمدی

مطالب

97/10/1 01:20

((( نیایش كورس بزرگ برای ایران زمین ......


نیایش کورش بزرگ برای ایران زمین...

روزی بزرگان ایرانی و موبدان زرتشتی از کورش بزرگ خواستند که برای ایران زمین نیایش کند و ایشان اینگونه فرمودند ؛
خداوندا
اهورا مزدا
ای بزرگ آفریننده این سرزمین بزرگ ،
سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار ، پس از اتمام نیایش عده ای در فکر فرو رفتند و از شاه ایران پرسیدند که چرا این گونه نیایش نمودید؟
فرمودند ؛ چه باید می گفتم ؟
یکی گفت : برای خشکسالی نیایش می نمودید !
کورش بزرگ فرمودند ؛ برای جلو گیری از خشکسالی ، انبارهای آذوقه و غلات می سازیم .
دیگری اینگونه گفت ، برای جلوگیری از هجوم بیگانگان نیایش می کردید !
پاسخ شنید ؛ قوای نظامی را قوی می سازیم و از مرزها دفاع می کنیم .
عده ای دیگر گفتند : برای جلوگیری از سیل های خروشان نیایش می کردید !
پاسخ دادند ؛ نیرو بسیج می کنیم و سدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم .
همین گونه پرسیدند و به همین ترتیب پاسخ شنیدند ، تا این که یکی پرسید شاهنشاها منظور شما از این گونه
نیایش چه بود ؟ کورش بزرگ تبسمی نمود و این گونه پاسخ دادند ؛ من برای هر پرسش شما، پاسخی قانع کننده آوردم ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد ، من چگونه از آن باخبر گردم و اقدام نمایم ؟ پس بیاییم از کسانی شویم که به راست گویی روی آورند و دروغ را از سرزمینمان دور سازیم که هر عمل زشتی صورت گیرد ، اولین دلیل آن دروغ است...

پاینده ایران
سرفراز باد ایرانی
جاوید با یاد و نام کورش بزرگ
99