راتین گریتینگ , r_grating

راتین گریتینگ

راتین گریتینگ , r_grating

راتین گریتینگ

مطالبدوستان 11

95/03/8 15:02

گریتینگ گالوانیزه تسمه در نیم تسمه چیست؟...

گریتینگ گالوانیزه تسمه در نیم تسمه چیست؟

گریتینگ شبکه ای فولادی متشکل از المان های عرضی و طولی می باشد. در گریتینگ تسمه در نیم تسمه GDR10BC ، المان های طولی که در راستای کانال قرار دارند و به صورت ماژول های یک متری کنار یکدیگر طول مورد نظر را تشکیل می دهند به صورت نیم تسمه بوده ( تسمه با ارتفاع کمتر ) و المان های عرضی گریتینگ به صورت تسمه کامل می باشند. این دو المان ابتدا به هم پرس شده ، سپس جوش می شوند. به طور کلی گریتینگ های گالوانیزه از نظر نوع طراحی به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

– تسمه در تسمه

– تسمه در نیم تسمه

– تسمه در میلگرد
99
کامنت بنویسید...