, nela97

nela IM

 اینکه میگن تنهایی فسردگی میاره غلطه ... حتی اگه دوروبرت پر ادم باشه ولی اونجوری ک میخای نتونی زندگی کنی افسرده میشی !
  , nela97

nela IM

مطالب

97/09/18 00:07

یادم بیاور برایت بنویسم که عشق را باید بی‌حساب اندوخت...

یادم بیاور برایت بنویسم که عشق را باید بی‌حساب اندوخت اما با حساب خرج کرد. و برایت بنویسم که هی بر این طبل پر صدا اما تو خالیِ "بی‌حساب دوست داشتن" نکوبی. که دوست داشتن حساب و کتاب دارد. دوست داشتن حد و مرز می‌شناسد.
- حساب و کتابش؟
ظرفیت خودت، که اگر می‌توانی ظرفت را بزرگ‌تر، ظرفیتت را بیشتر کن. اگر نمی‌توانی اما اندازه نگه‌دار.
- حد و مرزش؟
عزت خودت، کرامت خودت، شخصیت خودت.
دوست داشتن که نباید تو را بی‌عزت، بی‌کرامت و بی‌شخصیت کند. باید؟!

#حسین_وحدانی

99