, nela97

nela IM

 اینکه میگن تنهایی فسردگی میاره غلطه ... حتی اگه دوروبرت پر ادم باشه ولی اونجوری ک میخای نتونی زندگی کنی افسرده میشی !
  , nela97

nela IM

مطالب

97/09/18 00:06

از حسود بیشتر از دشمن بترس، آتش دشمنی ها سرد میشه...

از حسود بیشتر از دشمن بترس، آتش دشمنی ها سرد میشه ولی شعله حسادت هرگز

99