, nela97

nela IM

 اینکه میگن تنهایی فسردگی میاره غلطه ... حتی اگه دوروبرت پر ادم باشه ولی اونجوری ک میخای نتونی زندگی کنی افسرده میشی !
  , nela97

nela IM

مطالب

97/09/18 00:03

تو را به خدا تمام دوست داشتن هایتان را بی فکر ندهید...

تو را به خدا تمام دوست داشتن هایتان را بی فکر ندهید به یک نفر ...
نمیدانم چرا اینگونه ایم !
اجازه دهید
لااقل اول برادریش را به شما ثابت کند
بعد اگر ارزش داشت ،
دوست داشتن که سهل است ،
جانتان را هم بدهید ، ارزش دارد ...
وقتی بی فکر و همان اول ، تمام دوست داشتنتان را میدهید دست یک نفر ،
دست بر قضا آن یک نفر تو زرد از آب در آید خدای ناکرده ،
آنوقت شما دیگر دوست داشتنی ندارید که بدهید به نقش اصلی زندگیتان ...
مگر آن بنده خدا چه کرده که کمی دیر به پستتان خورد ؟!
یا چه گناهی کرده که باید همسفر یک آدم با یک دل کج و معوج شود ؟!
من چندبار بگویم تا گوشتان بدهکار شود ؟
مواظب دوست داشتن هایتان باشید ...

#سیما_امیرخانی

99