نرم افزار اندروید کلوب
بانو ی , n367

بانو ی

بانو ی , n367

بانو ی

مطالب
98/07/1 00:58

برای هر دختری ک در هر کجای عالم ب دنیا می آید دلم...

برای هر دختری ک در هر کجای عالم ب دنیا می آید دلم ,دلم ,دلم می سوزد.

من طعم تلخ ناعادلانه ها را بسیار کشیده و بسیار دیده ام , اما چند زن , چند دختر جسارت دارد کوله بارش را بر دوش بگذارد و برود.

در سرایی ک زن در جایگاه ارزشی تفکری قرار نگیرد و خودش را بنیان و ستون زندگی قرار ندهد , هیچ مردی , مرد نمی شود.

مردان امروز حاصل پرورش و تربیت زنان کوته فکر دیروزند, و زن امروز در مقایسه با زن دیروز فقط یک کالای جنسیتی تر شده است ک تنها هنرش عریانی و برهنگی جسمی است بی هیچ قدرتی برای اندیشیدن, من برای این زن تاسف می خورم و دلم می سوزد برای دختری ک در چنین جهانی متولد می شود,او برای انسان بودن ابتدایی ترین حقوق ذاتی اش باید بجنگد, برای آزادی حقیقیش ک قدرت فکر کردن است باید تاوان بی فکری های نسل قبل را بپردازد ,باید بجنگد.

من برای تمامی دختران دلم می سوزد ک در لحظه ی تولدشان پا به جنگی می گذارند که انتخابشان نیست, تاوان حماقت هایی را می پردازند ک حق شان نیست.
دلم می سوزد که انسان ب دنیا می آید اما انسان دیده نمی شود.

دلم می سوزدو کاری زدستم بر نمی آید.......
پ.ن
این تکرار مکررات گله از خودی هاست
از زنی است ک آنچنان زن نیست که فرزندانش را در یک جایگاه ,انسانیت ببیند ,پرورش دهد
زن می شود مریم, چنان ک به تنهای مادر عیسی باشد و نماد کمال .....
ما هر چ کشیدیم از جهل خودمان بود که فرصت ظلم دیگران را پدید آورد
99