نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
م کاظمی , mohkazemi

م کاظمی

م کاظمی , mohkazemi

م کاظمی

مطالب
93/10/1 14:46

آزمایش موفقیت آمیز اولین ترانزیستور، 1947 دسامبر 16

در سال 1945، در بخش تحقیقات AT&T، آزمایشگاه بل
99
کامنت بنویسید...
صانع سافت , sanesoft
یکشنبه 15 شهریور ، 17:40
بسیار جالب
ادامه