نرم افزار اندروید کلوب
  , mohiiiw.azariii

mohaddeseh azari

 شهرو که سکوت گرف جیرجیرکو غرور گرفت                                                                    mohiiiw.azariii     اینیستا
  , mohiiiw.azariii

mohaddeseh azari

مطالبدوستان 18
98/07/2 01:13

مــــن دخــــتر شدم....

مــــن دخــــتر شدم...
تا با تــــمام وجودم عاشـق یه نـــفر باشم، فقط یه نفر...
من دخــــتر شدم...
تا با احســاسات قشــنگم آرومــش کنم...
من دخـــــتر شدم...
تا تکــــیه گاه خســــتگی های یه مــــرد باشم...
من دخـــــتر شدم...
تا به یـــه نوزاد زنــــدگی ببخـــــشم...
به ســـلامتی دخــــترای سرزمینــــــم
99
کامنت بنویسید...
 بیژن  جانفدا , ghjanfada
یکشنبه 7 مهر ، 23:53
خوش بحال اون یه نفر
ادامه