نرم افزار اندروید کلوب
  , mohiiiw.azariii

mohaddeseh azari

 شهرو که سکوت گرف جیرجیرکو غرور گرفت                                                                    mohiiiw.azariii     اینیستا
  , mohiiiw.azariii

mohaddeseh azari

مطالبدوستان 18
98/07/2 01:09

دختــ ــر باش دخترونه نــ ـاز کن دخترونه فکــ ــر...

دختــ ــر باش
دخترونه نــ ـاز کن
دخترونه فکــ ــر کن
دخترونه احســ ــاس کن
دخترونه استدلــ ــال کن
دخترونه زندگــ ــی کن
اما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادن
عاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنی
یک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی
99
کامنت بنویسید...
  , mohiiiw.azariii
سه شنبه 2 مهر ، 01:09
دخترونه هایم
ادامه