محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

 خدایا شکرت...
محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

مطالب

91/11/16 15:27

سیگار به دست به آینه خیره می شوم به چشمانم نگاه می...

سیگار به دست به آینه خیره می شوم
به چشمانم نگاه می کنم… به صورتم… به دود سیگار…
پک می زنم… عمیق… عمیق تر…
چقدر دلم برای خودم تنگ شده است…
99
کامنت بنویسید...