سیدجواد شبانی , jvddd

سیدجواد شبانی

 بزرگ شدیم آخرشم نفهمیدیم این بچه های مردم كیا بودن كه تو همه چیز از ما موفق تر بودن.....!!!
سیدجواد شبانی , jvddd

سیدجواد شبانی

مطالب تصاویر 31دوستان 12

84/04/1 08:14

.....نصایحی از امام حسین ابان بن تغلب گوید: امام...

.....نصایحی از امام حسین
ابان بن تغلب گوید: امام شهید حسین (ع ) فرمود هر کس ما را دوست بدارد از ما
اهل بیت شمرده خواهد شد. گفتم : از شما اهل بیت ؟ فرمودند: آری ، از ما اهل بیت .
و این جمله را سه بار تکرار نموده ، سپس فرمود: آیا گفته بنده صالح ( حضرت
ابراهیم در قرآن ) را نشنیده ای که می گوید: " هر کس از من پیروی نماید، از من
است " .
نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص (40)هر کس به خاطر مصایب ما اهل بیت قطره اشکی از چشم خود سرازیر کند و یا اشک
در چشمانش حلقه زند خداوند به وسیله آن اشک او را از عذاب حفظ نموده در بهشت
جای دهد .
بحار الانوار، ج ,44 ص (279)


روزی حضرت این نصیحت را به ابن عباس فرمودند: درباره چیزی که برایت اهمیت
ندارد سخن مگو زیرا در اثر سخن بیهوده می ترسم به گناه بیفتی ، و نیز بیمورد سخن
مگو مگر آنکه بدانی سخن گفتن بجاست ، زیرا چه بسیار گوینده ای که سخن حق می گوید
اما چون در جای خود نگفته است سخنش را عیب شمارند .
بحار الانوار، ج ,78 ص (127)هرگز با دو کس به گفتگو و مجادله مپرداز: یکی با افراد حلیم و بردبار، دیگری با
افراد نادان و سفیه ، زیرا افراد حلیم با حلم و بردباری بر تو چیره گردند و افراد
سفیه آزارت خواهند داد .


99