حمید رضا رشیدیان , hamidrezarashidian

حمید رضا رشیدیان

 از خویش گریزانم از مردمِ دنیا نیز        /          در جمع پریشانم در خلوتِ تنها نیز
حمید رضا رشیدیان , hamidrezarashidian

حمید رضا رشیدیان

مطالب تصاویر 12دوستان 7

93/04/24 16:25

ابیات طاهر دلفان

اگر دستم رسد بر چرخ گردون / از او پرسم که این چین است و آن چون
یکی را میدهی صد ناز و نعمت / یکی را نانِ جو ، آلوده در خون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ز کشت خاطرم جز غم نروئی / زباغم جز گل ماتم نروئی
زصحرای دل بی حاصل مو / گیاه نا امیدی هم نروئی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به قبرستان گذر کردم کم وبیش / بدیدم قبر دولتمند ودرویش
نه درویش بی کفن در خاک رفته / نه دولتمند برده یک کفن بیش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ / اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ
اگر ملک سلیمانت ببخشد / در اخر خاک راهی عاقبت هیچ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرا نه سر نه سامان آفریدند / پریشانم پریشان افریدند
پریشان خاطران رفتند در خاک / مرا از خاک ایشان افریدند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زدل ، مِهر تو ای مَه ، رفتنی نی / غم عشقت، بهر کس، گفتنی نی
ولیکن شعلهء مهر و محبت / میان مردمان بنهفتنی نی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسیکه ره بفریادم برد نی / خبر بر سرو آزادم برد نی
همه خوبان عالم جمع گردند / کسیکه یادت از یادم برد نی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلی دیرم خریدار محبت / کز او گرم است بازار محبت
لباسی دوختم بر قامت دل / زپود محنت و تار محبت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگر شیری اگر ببری اگر گور / سرانجامت بود جا در ته گور
تنت در خاک باشد سفره گستر / بگردش موش و مار و عقرب و مور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
HRr©
99
    کامنت بنویسید...