دختر معمار , golesorkh_1300

دختر معمار

 به اندازه ای که مهربانیم ، انسانیم ...
دختر معمار , golesorkh_1300

دختر معمار

مطالب تصاویر 269

89/04/1 00:06

نوع نگرش   اگر A B C D E F G H I J K L M N O P Q...

نوع نگرش
  اگر A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z برابر باشد با
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26

آیا برای خوشبختی و موفقییت تنها تلاش سخت كافیست؟ تلاش سخت (Hard work)

H+A+R+D+W+O+R+K
8+1+18+4+23+15+18+11=98%

آیا دانش صد در صد ما را به موفقییت می رساند؟ دانش (Knowledge)

K+N+O+W+L+E+D+G+E
11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%
عشق چگونه؟ عشق (Love)
L+O+V+E
12+15+22+5=54%

خیلی از ما فکر می کردیم اینها مهمترین باشند مگه نه؟ پس چه چیز 100% را می سازد؟؟؟ پول (Money)

M+O+N+E+Y
13+15+14+5+25=72%

رهبری (Leadership)
L+E+A+D+E+R+S+H+I+P
12+5+1+4+5+18+19+9+16=89%

اینها كافی نیستند پس برای رسیدن به اوج چه باید كرد؟ نگرش (Attitude)

1+20+20+9+20+21+4+5=100%

آری اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد.
نگرش همه چیز را عوض می کند، نگاهت را تغییربده چشمهایت را دوباره بشوی همه چیز عوض می شود...
99
کامنت بنویسید...