امیرحسین  , farham1390

امیرحسین

 در بن بست هم راه آسمان باز است ، پرواز را بیاموز...
امیرحسین  , farham1390

امیرحسین

مطالب

97/08/5 17:10

خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا...

خداوندا
تو می دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است
چه رنجی می کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار
99
کامنت بنویسید...