نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
علی  , fali1344

علی

 ای خوش آن روز كه پرواز كنم تا بر دوست...
علی  , fali1344

علی

مطالبدوستان 691
98/10/1 09:18

چهره ملکوتی در بین شاگردان شیوانا زوج جوانی بودند...

چهره ملکوتی
در بین شاگردان شیوانا زوج جوانی بودند كه چهره ای فوق العاده شفاف و ملكوتی داشتند. این دو زوج به شدت شیفته سخنان شیوانا بودند و با وجودی كه كلبه شان در دورترین نقطه دهكده بود، اما هر روز صبح زودتر از بقیه در كلاس شیوانا شركت می كردند.

ویژگی برجسته این زوج جوان یعنی شفافیت فوق العاده چهره و آرامـــش عمیق شان همیشه برای بقیه شاگردان شیوانــا یك سوال بود.
روزی دختری جــــــــوان كه صورتــی معمولی داشت در مقابل جمع از جا برخاست و از شیوانا پرسید:" استــــــــاد! همه ما به یك انـــدازه از درس های شما بهـــــره می بریم، شمــــا برای همه ما یك درس واحد می گوئید.. پس چگونه است كه چهــــره بعضی از ما شفافیت معمولی دارد و چهره این زوج جوان اینچنین ملكوتی می درخشد؟

شیوانا تبسمی كرد و گفت: ایمـان و باور اندك روح تـــو را به بهشت خواهد برد. اما باور زیاد بهشت را به روح تو می آورد. هر چه بـــاور تو به خالق كائنات بیشترباشد. حضور او در وجود تو بیشتر نمـــودار می گردد
99
کامنت بنویسید...