نرم افزار اندروید کلوب
فیلیا    ش , bito07

فیلیا ش

 تنها خداست که میداند “بهترین” در زندگیتان چگونه معنا میشود! من در سال نو آن بهترین را برایتان آرزو میکنم. عیدتون مبارک
فیلیا    ش , bito07

فیلیا ش

مطالبدوستان 11
98/12/17 23:43

با عاشق شدن کودک باقی خواهی ماند وباعروج درعشق به...

با عاشق شدن کودک باقی خواهی ماند وباعروج درعشق به بلوغ دست خواهی یافت.هیچ چیزبیشترازتنهایی رنج آور نیست.
امامشکل این است که ایجادهرپیوندی از روی ترس از تنهایی آزمون مبارکی نخواهدبود.
چون دیگری نیزبه همین انگیزه به توپیوسته است
99
کامنت بنویسید...
آریانا شیطون , naserjojo
جمعه 19 اردیبهشت ، 16:04
ادامه
فیلیا    ش , bito07
جمعه 19 اردیبهشت ، 16:02
ممنون
ادامه
آریانا شیطون , naserjojo
جمعه 19 اردیبهشت ، 16:01
لایک
ادامه
 , wellcom12
دوشنبه 11 فروردین ، 20:11
یکی از بهترین حس های دنیا تنهایی در موقعیت مناسب است
ادامه