سورنا سردار ایرانی , badbadak56

سورنا سردار ایرانی

   باتوأم كهنه رفیق، یاد ایام قشنگی كه گذشت،كنج قلبم گرم است ! تومرا یاد كنی یا نكنی من بیادت هستم روزگارت خوش باد.
سورنا سردار ایرانی , badbadak56

سورنا سردار ایرانی

مطالب

93/11/2 15:44

شاید دیر رسیدم اما سورنای عزیز تولدت مبارک

نوشته باران برای سورنا
شاید دیر رسیدم اما سورنای عزیز تولدت مبارک
99
کامنت بنویسید...
سورنا سردار ایرانی , badbadak56
جمعه 10 بهمن ، 15:42
عروسی تو هم مبارک هرچند دیر فهمیدم!!
ادامه
آخرین مطالب سورنا سردار ایرانی