نرم افزار اندروید کلوب
امیر میری , amirali258

امیر میری

 آدمی ساخته ی افكار خویش است ، فردا همان خواهد شد كه امروز می اندیشیده است. موریس مترلینگ
امیر میری , amirali258

امیر میری

مطالب تصاویر 51

93/12/8 11:03

خواجه عبداله انصاری فرمود : بدان که ، نماز زیاده...

خواجه عبداله انصاری فرمود :

بدان که ، نماز زیاده خواندن ، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن ، صرفه ی نان است

و حج نمودن ، تماشای جهان است .

اما نان دادن ، کار مردان است...
99
کامنت بنویسید...
بی مریم شایسته , bimaryam2014
دوشنبه 24 فروردین ، 18:03
کاش از این مردان در روزگارما می بود!!!!!!!!
ادامه