امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

 زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز / آنکس که به امیدی بر  خاک درت افتد
امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

مطالب تصاویر 31

97/09/17 06:37

روزی / رزق

از برترین مصداق روزى براى انسان ها آن است كه با حضرت او آشنا باشند و توفیق پاى نهادن به كوى جانان براى آنان نصیب و روزى شود. به همین خاطر خداوند راه حركت به سوى خود را براى طالبان حضرت او گشود است.
خداوندى كه انسان را به مقصد ممتاز و متعالى دعوت می‌کند، راه رسیدن به سوى مقصد را نیز روشن می‌کند. با عقل و فطرت به عنوان حجت های درونی و با پیامبران به عنوان راهنمایانى در برون.
99
کامنت بنویسید...