امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

 زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز / آنکس که به امیدی بر  خاک درت افتد
امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

مطالب تصاویر 31

97/07/14 13:57

جوهر دین

عصاره دین و دینداری محبت به خداوند و بندگان اوست . پیامبرش مظهر رحمت و مهربانی بود و هست .
دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که چه ماند ز تو اندر پس مرگ
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ
99
کامنت بنویسید...