امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

 زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز / آنکس که به امیدی بر  خاک درت افتد
امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

مطالب تصاویر 31

97/04/8 09:16

شما هر وقت عشقی داشتید كه در آن به اضطراب افتادید،...

شما هر وقت عشقی داشتید كه در آن به اضطراب افتادید، بدانید كه چیزی از معشوق می‌خواسته‌اید؛ اما اگر بنا بر دادن چیزی به معشوق باشد، هیچ‌گاه اضطراب در كار نیست.

مصطفی ملکیان
99
کامنت بنویسید...