علی  , ali_khafan20200

علی

 نیست محفلی جز عشق که تبسمت زنده کند...ع.ه
علی  , ali_khafan20200

علی

مطالب

92/10/11 13:02

خواستم سبز باشم....

خواستم سبز باشم....

خواستم زندگی كنم...

خواستم اسمانی كه سهم من است لمس كنم...

"نمیدانستم"

آرزوهایم با تبر زنگار مردمی چوب فروش هیزم آتش این سرد دلان خواهد شد...ع.ه
99
کامنت بنویسید...