دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih

دانشجویان بهداشت حرفه ای

دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih

دانشجویان بهداشت حرفه ای

مطالب

97/06/9 14:28

عوامل ارگونومی در محیط کا

ارگونومی

اصول و کاربرد ارگونومی عوامل ارگونومیکی انواع روش های ارزیابی پوسچر, عوامل زیان آور اگونومی در محیط کار, طراحی ابزار و ایستگاه های کاری مهندسی عوامل انسانی و ارگونومی
99
    کامنت بنویسید...