فروغ   , _foroogh_

فروغ

 صدا بزن شبی مرا به غربتی که ساختی ................
 فروغ   , _foroogh_

فروغ

مطالب تصاویر 41دوستان 10

90/12/18 17:57

هر گاه خداوند بنده ایی را دوست بدارد ....

نوشته ســـ ــارا برای فروغ
هر گاه خداوند بنده ایی را دوست بدارد .او را گرفتار مینماید پس اگر برد باری پیشه کرد وی را بر میگزیند و اگر سپاس گذاری کرد وی را گلچین مینماید

99
کامنت بنویسید...