فروغ   , _foroogh_

فروغ

 صدا بزن شبی مرا به غربتی که ساختی ................
 فروغ   , _foroogh_

فروغ

مطالب تصاویر 41دوستان 10

90/05/9 17:29

آه ای شباهت دور!...

آه ای شباهت دور!
ای چشمهای مغرور!
این روزها که جرأت دیوانگی کم است
بگذار باز هم به تو برگردم
بگذار دست کم
گاهی تو را به خواب ببینم!
بگذار در خیال تو باشم!
بگذار…
بگذریم!

این روزها
خیلی دلم برای گریه تنگ است

«قیصر امین پور»
99
    کامنت بنویسید...