مـــائــــده  تـــــهرانی , 1374sh

مـــائــــده تـــــهرانی

 بـــــه کــوریِ دوچـــشــــمِ مـــُنـــکِــــرانتــــــ : خـــــدایـــی مـــیـکــنی بر نــــوکـــــرانتــــــ ❤ ️
مـــائــــده  تـــــهرانی , 1374sh

مـــائــــده تـــــهرانی

مطالب تصاویر 102

93/08/7 14:16

كودكی ازخدا پرسید:كودكی
از خدا پرسید خوشبختی را کجا میتوان یافت
خدا گفت ان را در خواسته هایت جستجو کن
و از من بخواه تا به تو بدهم با خود فکر کرد و فکر کرد
گفت اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم
خداوند به او داد
گفت اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت ترین مردم بودم
خداوند به او داد
اگر ..... اگر ....... و اگر........
اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود
از خدا پرسید حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم
خداوند گفت باز هم بخواه
گفت چه بخواهم هر انچه را که هست دارم
گفت بخواه که دوست بداری
بخواه که دیگران را کمک کنی
بخواه که هر چه را داری با مردم قسمت کنی
و او دوست داشت و کمک کرد
و در کمال تعجب دید لبخندی را که بر لبها می نشیند
و نگاه های سرشار از سپاس به او لذت می بخشد
رو به آسمان کرد و گفت خدایا خوشبختی اینجاست
در نگاه و لبخند دیگران
99
کامنت بنویسید...