نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : وصیت خیانت شده - 3 مطلب

98/08/15 22:55
ژرفــــــــا , deep
غیر اخلاقی ترین عادت بشر این است
که مدام و بی وقفه ، درباره هرکس
و پیش از آنکه بفهمد و درک کند قضاوت می کند.
این آمادگی پرشور برای قضاوت کردن ،
نفرت انگیزترین حماقت و مخرب ترین شرارتهاست ...
99
98/05/5 19:35
ژرفــــــــا , deep
غیراخلاقی‌ترین عادت بشر اینست که
مدام و بی‌وقفه درباره‌ی هرکس،
پیش از آنکه بفهمد و درک کند، قضاوت می‌کند.
این آمادگی پرشور برای قضاوت کردن،
نفرت‌انگیزترین حماقت و مخرب‌ترین شرارت‌هاست.
98/01/26 12:54
ژرفــــــــا , deep
غیر اخلاقی ترین عادت بشر اینست
که مدام و بی وقفه، در باره هرکس
و پیش از آنکه بفهمد ودرک کند
قضاوت می کند. این آمادگی پرشور
برای قضاوت کردن،نفرت انگیزترین
حماقت ومخرب ترین شرارتهاست ...