نتایج جستجو : هندسه - 8 مطلب

97/08/11 13:18
ایپک  , ipak225
خوبِ من! حیف است حال خوبمان را بد کنیم
راه رود جاری احساسمان را سد کنیم

عشق، در هر حالتی خوب است؛ خوبِ خوبِ خوب
پس نباید با "اگر" یا "شاید" آن را بد کنیم

دل به دریا می‌زنم... دل را به دریا می‌زنی؟
تا توکّل بر هر آنچه پیش می‌آید کنیم

جای حسرت خوردن و ماندن، بیا راهی شویم
پایمان را نذر راه و قسمتِ مقصد کنیم

می‌توانی، می‌توانم، می‌شود؛ نه! شک نکن
باورم کن تا "نباید" را "فقط باید" کنیم

زندگی جاریست؛ بسم الله... از آغاز راه...
نقطه‌های مشترک را می‌شود ممتد کنیم

آخرش روزی بهار خنده‌هامان می‌رسد
پس بیا با عشق، فصل بغضمان را رد کنیم

رضا احسان پور
99
کامنت بنویسید...
رضا فردا , farda9953
یکشنبه 12 اسفند ، 18:17
درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود ، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز
ادامه
یگانه بهاری , yegane_baharei
چهارشنبه 1 اسفند ، 09:34
یـادِ دل نشینت
ای امـیـد جـان
هـر کجـا رومـ
روانـه بـا مـن اسـت...
ادامه
یگانه بهاری , yegane_baharei
شنبه 29 دی ، 11:44
در جمع من و این بغض بی قرار...
جای تو خالی...!
ادامه
95/04/26 11:34
پولاد پولادین , tablighgostar
آیا این خط ها موازی هستند ؟؟؟
94/08/25 13:04
سما سمین , samalan
درود
خط های موازی به ما دروغ می گویند!
گرچه پیش چشم ما فاصله شان را حفظ می کنند،
اما به محض اینکه از ما دور می شوند،
به سرعت همدیگر را در آغوش می کشند!
خط های موازی به ما دروغ می گویند! ... ... ... ... ... سما سمین ツ

بیانی ادبی از یک قضیه ی ریاضی : هندسه ی ریمانی یا لباچفسکی
کامنت بنویسید...
سما سمین , samalan
دوشنبه 23 فروردین ، 14:18
فرشته نکویی سپاسگزارم از حضورت
ادامه
فرشته نکویی , angelic_ic
چهارشنبه 11 فروردین ، 16:09
لایک
ادامه
سما سمین , samalan
چهارشنبه 26 اسفند ، 15:59
درود ... ای راه راست، به کجا می روی!؟ ترسم تو هم کج شوی تا انتهای راه! ... سپاس
ادامه
94/04/11 13:59
بیرلیک , turk-birlik
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﻴﺶ ﺑﻴﻠﻴﻢ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻻﺭی
ﺗﻮﺭﻛﺠﻪﻣﻴﺰی ﻳﺎﻟﻨﻴﺰ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺩﻳﻞ ﺳﺎﺣﻪﺳﻴﻨﺪﻩ ﻳﻮﺥ ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﺣﻪﻟﺮﺩﻩ ، ﺍﺅﺯﻟﻠﻴﻜﻠﻪ ﺑﻴﻠﻴﻤﺴﻞ
ﺳﺎﺣﻪﻟﺮﺩﻩ ﺍﻳﺸﻠﺘﻤﻪﻟﻲﻳﻴﻚ .
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﻮﻧﻮﻻﺭی ﻻﭖ ﺍﺅنملی ﻭ ﺍﻳﻠﻚ ﺑﻴﻠﻴﻤﺴﻞ ﺳﺎﺣﻪﻟﺮﺩﻥ ﺳﺎﻳﻴﻠﻴﺮ .
ﻳﺎخشیﺩﻳﺮ ﮔﺆﻧﺪﻩﻟﻴﻚ ﺍﻳﺸﻠﺮﻳﻤﻴﺰﺩﻩ
ﺗﻮﺭﻛﺠﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻳﺼﻄﻼﺡ ﻻﺭینی
ﺍﻳﺸﻠﻪﺩﻳﺐ ﻭ ﺑﺎﺷﻘﺎﻻﺭینیﺩﺍ ﺍﺅﻳﺮﻩﻧﻴﺐ ، ﺍﺅﻳﺮﻩﺩﻙ ﻭ ﺍﻭﻧﻮﻥ ﺁﺭﺗﻴﻖ ﻳﺎﻳﻴﻠﻤﺎﺳﻴﻨﺪﺍ ﭼﺎﻟﻴﺸﺎﻕ .
ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎﺏ : ﺳﺎﻳﻴﺶ ﺑﻴﻠﻴﻢ
ﻣﻨﻬﺎ ( - ) : چیخی
ﺟﻤﻊ ( +) : آرتی
ﺿﺮﺏ (×) : چارپی
ﺗﻘﺴﻴﻢ (÷) : ﺑﺆﻟﻮ
ﻣﺴﺎﻭﻱ (=) : ﺍﺋﺸﻴﺖ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻭی (≠) : قارشی
منفی ( ) : اکسی / ﺍﺅﺭﻧﻚ 50
ﺧﻂ (__) ﺟﻴﺰﻳﻖ ، ﭼﻴﺰگی( ﺟﻴﺰگی)
ﻣﺜﻠﺚ : ﺍﻭﭺ ﮔﺌﻦ ، ﺍﻭﭺ ﻗﻮﻝ
ﮔﻮﺷﻪ : ﺑﻮﺟﺎﻕ
ﻣﺮﺑﻊ : ﻣﺮﺑﻊ ( ﻣﻮﺭﺑﻊ) ، ﺩﺅﺭﺩ ﮔﺌﻦ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ : ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ (ﻣﻮﺳﺘﻄﻴﻞ) ، ﺟﻮﺕ ﻗﻮﻝ
ﺩﺅﺭﺩﮔﺌﻦ، ﺍﻭﺯﻭﻥ ﺩﻭﺭﺩ ﻗﻮﻝ
ﺯﺍﻭﻳﻪ : ﺁچی
ﺩﺍﻳﺮﻩ : ﺩﺍﻳﺮﻩ ، ﻳﻮﻭﺍﺭﻻﻕ ، ﻗﻮﺷﺎﻕ
بیضی : ﻳﺎستی ﻗﻮﺷﺎﻕ ، ﻳﺎستی ﺩﺍﻳﺮﻩ
ﺳﺎیی ﻻﺭ
ﺑﻴﺮ + ینجی = ﺑﻴﺮینجی
ﺍیکی + ینجی = ﺍﻳﻜﻴﻨﺠﻲ
( ﺑﻴﺮ " ﺍی " ﻳﺎﺯﻳﻠﻤﺎﻳﻴﺐ ﺍﻭﺧﻮﻧﻤﺎﻳﺎﺟﺎﻕﺩﻳﺮ )
ﺍﻭﭺ + ﻭﻧﺠﻮ = ﺍﻭﭼﻮﻧﺠﻮ
ﺩﺅﺭﺩ + ﻭﻧﺠﻮ = ﺩﺅﺭﺩﻭﻧﺠﻮ
ﺑﺌﺶ + ینجی = ﺑﺌﺸﻴﻨﺠی
ﺁلتی + ینجی = ﺁﻟﺘﻴﻨﺠﻲ ( ﻫﻤﺎﻥ)
ﻳﺌﺪﺩی + ینجی = ﻳﺌﺪﺩﻳﻨﺠﻲ ( ﻫﻤﺎﻥ)
ﺳﻜﻜﻴﺰ + ینجی = ﺳﻜﻜﻴﺰینجی
ﺩﻭﻗﻘﻮﺯ + ﻭﻧﺠﻮ = ﺩﻭﻗﻘﻮﺯﻭﻧﺠﻮ
ﺍﻭﻥ + ﻭﻧﺠﻮ = ﺍﻭﻧﻮﻧﺠﻮ
ﺍﻭﻥﺩﺍﻥ ﺁﺭﺗﻴﻖﺩﺍ ﺳﻮﻥ ﺳﺆزﺟﻮﻙ ﺳﺲ ﻗﻮﺭﺍلینی
ﻗﻮﺭﻣﺎ ﺍﻭﭼﻮﻥ ﺍﺅنملیﺩﻳﺮ :
ﺍﻭﻥ ﺑﻴﺮ ﻣﻴﻦ ﺍللی ﺩﺅﺭﺩ + ﻭﻧﺠﻮ = ﺍﻭﻥ ﺑﻴﺮ ﻣﻴﻦ
ﺍللی ﺩﺅﺭﺩﻭﻧﺠﻮ
ﺗﻮﺭﻙ ﺩﻳﻠﻴﻨﺪﻩ ﺍﻭﻧﺪﺍﻟﻴﻚ ﻻﺭ ، ﻳﻮﺯﺩﻩﻟﺮ ﻭ ﻛﺴﺮﻟﺮﻳﻦ
ﺍﻭﺧﻮﻣﺎ ﻓﺮمتی :
1/5 = ﺑﺌﺸﺪﻩ ﺑﻴﺮ، ﺑﺌﺸﺪﻥ ﺑﻴﺮ
10% = ﻳﻮﺯﺩﻩ ﺍﻭﻥ، ﻳﻮﺯﺩﻥ ﺍﻭﻥ
2.4 = ﺍﻳﻜﻲ ﺍﻭﻧﺪﺍ ﺩﺅﺭﺩ
(%) = ﻳﻮﺯﺩﻩ
ﺗﻮﺭﻙ ﺩﻳﻠﻴﻨﺪﻩ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺗﻴﻦ 4 ﺍصلی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻴﻦ
ﺁﺷﺎﻏﻴﺪﺍکی کیمی ﺩﺋﻴﻪ ﺑﻴﻠﺮﻳﻚ :
ﺑﺌﺶ ﺍﻭﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺍﻭﭺ ﺍﻭﻻﺭ ﺳﻜﻜﻴﺰ 5 + 3 = 8
ﺳﮕﮕﻴﺰﺩﻥ ﭼﻴﺦ ﺍﻭﭺ ﻗﺎﻻﺭ ﺑﺌﺶ 8 - 3 = 5
ﺍﻭﭼﻮ ﻭﻭﺭ ﺑﺌﺸﻪ ﺍﻭﻻﺭ ﺍﻭﻥ ﺑﺌﺶ 3 × 5 = 15
ﺍﻭﻥ بئشی ﺑﺆﻝ ﺍﻭﭼﻪ ﺍﻭﻻﺭ ﺑﺌﺶ 15÷ 3 = 5
ﺩﺅﺭﺩ ﺍﻭﭼﻪ ﭼﺎلی ﺍﻭﻻﺭ ﺍﻭﻥ ﺍیکی 4×3 = 12
33
1
13
93/10/5 15:03
سکه ها , sekeha
سکه ها: هنرمند مجسمه ساز آمریکایی آقای رابرت وکسلر، می تواند با استفاده از چند عدد سکه و یک دستگاه تراشکاری به همراه کمی محاسبه و دقت، اشکال خاصی را ایجاد نماید....
93/07/14 21:05
لیلی  , leili9331
[https://www.aparat.com/v/NTchA]
هر گوشه ای از شور آواز من
پیدا می شود قصیده ی تو

نور باور پرواز تا به نا کجا
تابیده شد به جان زدیده تو

طلوع نگاه شروع شراب
از مختصات ناب توست

ایمان من در حلقه ی
هندسه اندام توست